Strona główna

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Przypominamy studentom którzy osiągnęli średnią ocen za ubiegły rok akademicki większą lub równą wartości określonej dla kierunku, stopnia i formy studiów podanej w Decyzji w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2012/2013, aby otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium.

 

Przypomnienie o ubezpieczeniu NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej to między innymi: ochrona przez 24 godziny/dobę na całym świecie do 30 września 2013 r., ochrona do sumy ubezpieczenia 20 000 zł, wypłata świadczenia na wypadek doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego inwalidztwa lub w przypadku śmierci, wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu, również z powodu choroby. Ubezpieczenie NNW jest wymagane przez pracodawców podczas odbywania praktyki studenckiej. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia NNW znajdziesz tutaj.

Szkoła Zimowa w Szwajcarii

University of Applied Sciences and Arts Lucerne zaprasza studentów Politechniki do udziału w międzynarodowej szkole zimowej (12.02-16.02.2013). Temat przewodni to Design Thinking. Gościem specjalnym będzie prof. Larry J. Leifer z Uniwersytetu Stanford. Studentów zainteresowanych udziałem w IWS 2013 prosimy o pilny kontakt z Działem Wspópracy Międzynarodowej. Uczelnia szwajcarska pokrywa koszty uczestnictwa, zakwaterowania i wyżywienia. Ilość miejsc ograniczona! International Winter School 2013.pdf

http://www.hslu.ch/technik-architektur/t-international_winter_school_lucerne

TERMIN WYPŁATY STYPENDIÓW I ZAPOMÓG

TERMIN WYPŁATY

STYPENDIÓW I ZAPOMÓG

dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej

za październik i listopad   2012 r.

19 LISTOPADA 2012 r.

przekazanie przelewów do banku

20 – 26 LISTOPADA 2012 r.
wypłata gotówkowa

Wypłata gotówkowa - Bank PeKaO SA filia Opole,
ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM) w godzinach 10.00 – 17.00.
Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu
.

Dr Monika Przybylska

Dr Monika Przybylska inforumuje, że spotkanie z seminarzystami (III Administracja) odbędzie się 17 listopada 2012r. od godz. 16.10 w sali 202 L.

 

Szkolenie BHP dla studentów studiujących na Wydziale Budownictwa

UWAGA

STUDENCI I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA

W dniu 18 listopada 2012 r. o godzinie 17.15 do 20.35 w auli Wydziału Budownictwa odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP. Udział studentów w szkoleniu prowadzący szkolenie potwierdza zaliczeniem w karcie okresowych osiągnięć studenta i indeksie. Z obowiązku szkolenia mogą być zwolnieni studenci wcześniej przeszkoleni na innym kierunku lub posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego bhp u innego pracodawcy. Decyzję o zwolnieniu studenta ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie.

Dr inż. Joanna Małecka

Dr inż. Joanna Małecka informuje, iż zajęcia w dniu dzisiejszym (15.11.2012) prowadzone w ramach seminarium z przedmiotu "Inżynieria jakości" (MTR S I-go st. LS3), odbywają się w sali laboratoryjnej C-102.

TERMINARZ SZKOLEŃ BHP

TERMINARZ SZKOLEŃ BHP

DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA

ROK AKADEMICKI 2012/2013

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK

DATA SZKOLENIA

GODZINA

SALA

ADMINISTRACJA   Ist.

04 –12-2012   wtorek

9:00 – 12:00

Łącznik „C”

EKONOMIA Ist.

03- 12 -2012   poniedziałek

9:30 – 12:30

Łącznik „C”

ZARZĄDZANIE Ist.

06 -12 -2012   czwartek

10:00 – 13:00

Łącznik „C”

Szkolenie BHP jest szkoleniem obowiązkowym z wpisem do indeksu na I semestr.

Osoby posiadające zaświadczenie z pracy lub uczelni o odbyciu szkolenia BHP (do 5 lat wstecz) mogą uzyskać przepis bez konieczności udziału w szkoleniu. Osoby te na zaliczeniu w trakcie sesji zimowej muszą przedstawić stosowny dokument potwierdzający odbycie szkolenia pracownikowi Sekcji ds. BHP i P.POŻ.

 

prodziekan ds. dydaktyki

 

dr inż. Małgorzata Adamska

Informacja dla starostów studiów stacjonarnych I i II stopnia

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie , które odbędzie się dnia 15 listopada 2012 r. o godz. 8.30 w Centrum Obsługi Studenta.