Strona główna

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej
za czerwiec 2017r.

19 czerwca 2017r.
/Przekazanie przelewów do banków/

19 czerwca - 23 czerwca 2017r.
/Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM)
w godzinach od 10:00 do 17:00
Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Po raz kolejny Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego.
W tym roku po raz pierwszy o stypendium mogą ubiegać się także doktoranci.
KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O STYPENDIUM?

  1. Studenci opolskich uczelni oraz osoby studiujące poza naszym województwem, ale mające zameldowanie na terenie województwa opolskiego;
  2. Doktoranci opolskich uczelni.

DO KIEDY NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioski należy dostarczyć w terminie do 5 lipca 2017r. (decyduje data wpływu):
listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy 45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Sekretariat II p. – pok. 204

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa regulamin dostępny, wraz z wnioskami, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: Region/Nauka i edukacja/ Nagrody Marszałka w dziedzinie edukacji.

Zaliczenie z Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości

Dział Współpracy i Rozwoju przekaże do Centrum Obsługi Studenta listę osób, które uzyskały zaliczenie z Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości.  Na podstawie przekazanej listy pracownicy Centrum Obsługi Studenta dokonają odpowiedniego wpisu w suplemencie do dyplomu (na miejscu w Centrum Obsługi Studenta). Nie ma konieczności wizyty w Dziale Współpracy i Rozwoju przy ul. Prószkowskiej.

Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu "Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości" konieczny jest potwierdzony udział w co najmniej 5 wykładach w danym semestrze.

Nowy regulamin przyznawania świadczeń

UWAGA STUDENCI!

UKAZAŁ SIĘ
NOWY REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 możesz ubiegać się o:

  • stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta;
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  • zapomogi

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb. Wniosek będzie dostępny w USOSweb od 1 września 2017r., ale już dzisiaj warto zapoznać się z zasadami ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz z katalogiem osiągnięć, obowiązującym od roku akademickiego 2017/2018.
PAMIĘTAJ! Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta
w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2017r. Złożenie wniosku po przyjętym w Uczelni terminie będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Zasady ubiegania się o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium specjalne oraz zapomogę pozostają bez zmian. Druki wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium specjalnego oraz zapomogi oraz Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta w zakładce Pomoc materialna / Stypendia.

Uwaga studenci

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2017r. (piątek) Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Obsługi Studenta na wydziałach będą nieczynne.

Dodatkowo w dniu 17 czerwca 2017r. (sobota) obsługa studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii odbywać się będzie wyłacznie w Centrum Obsługi Studenta.

Ankiety

ankiety 2017 lato

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę na STUDIACH II STOPNIA  na Politechnice Opolskiej jest przedmiotem zaliczeniowym i jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów.

Z obowiązku szkolenia mogą być zwolnieni studenci wcześniej przeszkoleni na innych kierunkach, również na innych uczelniach lub posiadających aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP u pracodawcy uwzględniające tematykę przedmiotowego szkolenia. Decyzję o zwolnieniu studenta ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie lub dziekan. Aby zaliczyć szkolenie BHP należy zapoznać się z informacjami zawartymi w e-szkoleniu i poprawnie rozwiązać test.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać logując się do programu https://bizal.bg.po.opole.pl/moodle

Ostateczny termin zaliczenia testu: 10 czerwca 2017r. (sobota).

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej
za maj 2017r.

19 maja 2017r.
/Przekazanie przelewów do banków/

19 maja - 25 maja 2017r.
/Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM)
w godzinach od 10:00 do 17:00
Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu