Strona główna

Nowy regulamin przyznawania świadczeń

UWAGA STUDENCI!

UKAZAŁ SIĘ
NOWY REGULAMIN
PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 możesz ubiegać się o:

  • stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta;
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  • zapomogi

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb. Wniosek będzie dostępny w USOSweb od 1 września 2017r., ale już dzisiaj warto zapoznać się z zasadami ubiegania się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz z katalogiem osiągnięć, obowiązującym od roku akademickiego 2017/2018.
PAMIĘTAJ! Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta
w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2017r. Złożenie wniosku po przyjętym w Uczelni terminie będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Zasady ubiegania się o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium specjalne oraz zapomogę pozostają bez zmian. Druki wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium specjalnego oraz zapomogi oraz Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej dostępne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta w zakładce Pomoc materialna / Stypendia.

Uwaga studenci

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2017r. (piątek) Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Obsługi Studenta na wydziałach będą nieczynne.

Dodatkowo w dniu 17 czerwca 2017r. (sobota) obsługa studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii odbywać się będzie wyłacznie w Centrum Obsługi Studenta.

Ankiety

ankiety 2017 lato

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę na STUDIACH II STOPNIA  na Politechnice Opolskiej jest przedmiotem zaliczeniowym i jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów.

Z obowiązku szkolenia mogą być zwolnieni studenci wcześniej przeszkoleni na innych kierunkach, również na innych uczelniach lub posiadających aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP u pracodawcy uwzględniające tematykę przedmiotowego szkolenia. Decyzję o zwolnieniu studenta ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie lub dziekan. Aby zaliczyć szkolenie BHP należy zapoznać się z informacjami zawartymi w e-szkoleniu i poprawnie rozwiązać test.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać logując się do programu https://bizal.bg.po.opole.pl/moodle

Ostateczny termin zaliczenia testu: 10 czerwca 2017r. (sobota).

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

Termin wypłaty stypendiów i zapomóg

 Dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej
za maj 2017r.

19 maja 2017r.
/Przekazanie przelewów do banków/

19 maja - 25 maja 2017r.
/Wypłata gotówkowa/

Wypłata gotówkowa w Banku PeKaO SA filia Opole ul. Grota Roweckiego 17 (ZWM)
w godzinach od 10:00 do 17:00
Wypłata należności po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu

IX finału ogólnopolskiego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych (ZTGK)

ZTGK 2017

ZTGK to ogólnopolskie forum akademicko-biznesowe, które kompleksowo oraz systematycznie promuje i wspiera współpracę uczelni i firm z branży gier komputerowych oraz branży wykorzystujących środowiska wirtualne. Oprócz kształcenia wykwalifikowanej kadry dla światowych potentatów z wymienionych obszarów przemysłu, w których Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej ma już 14 letnie doświadczenie, konkurs oraz towarzysząca wydarzeniu konferencja Conference on Game Innovations, buduje współpracę w obszarze projektów naukowo-badawczych pomiędzy uczelniami, firmami i instytucjami kultury.

Konkurs zakłada wyłonienie najzdolniejszych zespołów studenckich, których zainteresowania i pasja skupia się wokół tworzenia gier komputerowych oraz zastosowania innowacyjnych technologii VR. Młodzi twórcy będą mogli prezentować swoje projekty i wymieniać doświadczenia w obszarze szeroko pojętego tworzenia gier komputerowych i zastosowań środowisk wirtualnych.

W ramach konkursu przewidziane jest sześć ścieżek tematycznych: Game Design, Game Development, Mobile Games, Virtual Environment, Game Graphics Concept, Game Review.

Konkurs ma już uznaną w kraju pozycję, którą podkreśla wsparcie ze strony prawie wszystkich polskich firm z branży gier komputerowych, stanowiących jury konkursu. Wydarzenie przyciąga studentów z różnych uczelni. Do minionej edycji zakwalifikowało się 28 zespołów z 10 uczelni w całej Polsce (Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, PWSZ w Skierniewicach, ASP w Łodzi, AfiB Vistula, ZSP9 Łódź).

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, można znaleźć na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu: http://gry.it.p.lodz.pl, profilu Facebook: http://www.facebook.com/ztgkpl/ oraz stronie konferencji CGI: http://gry.it.p.lodz.pl/cgi

Zaproszenie

Erasmus+ bliżej Ciebie – konferencja EPiC 2017

plakat epic 2017

W dniach 15-18 maja 2017r. na Politechnice Opolskiej odbędzie się dziesiąta edycja Erasmus Partnership Conference – EPiC 2017, której organizatorem jest Dział Współpracy Międzynarodowej.
EPiC 2017 oraz European Robot Challenge (ERC 2017) organizowane są w ramach International Academic Week 2017.
W ramach EPiC naszą uczelnię odwiedzi przedstawiciele uczelni z różnych stron świata, a główna tematyka spotkań dotyczyć będzie rozwoju szeroko pojętej współpracy w ramach programu Erasmus+.
15 i 17 maja 2017r. przedstawione zostaną prezentacje kilkunastu uczelni zagranicznych oraz spotkania z gośćmy zagranicznymi, na które serdecznie zapraszamy naszych studentów i pracowników!
Terminy prezentacji:
• 15 maja 2017r. (poniedziałek), godz. 11:00 – CeNaBiz (Aula), ul. Waryńskiego 4 ,
• 17 maja 2017r. (środa), godz. 11:00 – Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii (Aula P9a-2), ul. Prószkowska 76
Dodatkowo wykładowcy zagraniczni poprowadzą cykl wykładów tematycznych dla studentów PO.
Oficialny program EPiC 2017.