CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Student ubiegający się o przyznanie zapomogi musi udokumentować, że przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, a przesłankiktóre mogą być przyczyną przejściowego pogorszenia sytuacji życiowej studenta i stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie zapomogi, określono w przepisie 57 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej.

Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni, w uzasadnionym przypadku, zapomoga może być przyznana częściej niż dwa razy w roku.

Wnioski o przyznanie zapomogi dostępne są wyłącznie w formie formularza elektronicznego, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb.

Wnioski o przyznanie zapomogi można rejestrować w systemie USOSweb od dnia 29 września 2021 r.

Student jest zobowiązany do:

  • wypełnienia i zarejestrowania wniosku o przyznanie zapomogi w systemie USOSweb – w trakcie wypełniania wniosku o przyznanie zapomogi, student załącza w systemie USOSweb dokumenty, w formie plików pdf/jpg, które stanowią podstawą rozpatrzenia wniosku.  

Wniosek bez załączonych dokumentów nie może być podstawą przyznania zapomogi; sama faktura VAT lub rachunek bez zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu, świadczącego o przejściowym pogorszeniu sytuacji życiowej nie jest podstawą przyznania zapomogi.

Po zarejestrowaniu wniosku o przyznanie zapomogi w systemie USOSweb, student jest zobowiązany do jego wydrukowania i podpisania, a następnie do dostarczenia wniosku (bez załączonych w systemie USOSweb dokumentów w formie plików pdf/jpg) do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta.

WAŻNE !

Wniosek o przyznanie zapomogi składa się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia trudnej sytuacji życiowej studenta.

Wypełnienie i zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb nie zwalnia studenta z obowiązku przesłania wydrukowanego i podpisanego wniosku do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta. Można to zrobić za pomocą poczty, bądź kuriera na adres Centrum Obsługi Studenta lub osobiście za pośrednictwem specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynek podawczych, które będą znajdować się w holu budynku Łącznik.

Za datę złożenia wniosku przyjmuje się:

  1. dzień złożenia podpisanego wniosku w formie papierowej do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta;
  2. dzień nadania podpisanych dokumentów w polskiej placówce pocztowej.  

UWAGA !

Wniosek o przyznanie zapomogi należy wydrukować dopiero po kliknięciu „zarejestruj”. Wydruk przed zarejestrowaniem, z napisem „niezatwierdzone jest nieważny.

Za terminowe złożenie i właściwe skompletowanie wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę rozpatrzenia wniosku o przyznanie zapomogi odpowiedzialny jest student ubiegający się o świadczenie.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie zapomogi, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta wzywa studenta do poprawienia lub uzupełnienia tego wniosku w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta wzywa studenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

Szczegółowe przepisy: Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej § 57.


Całością spraw związanych z pomocą materialną i przyjmowaniem wniosków o stypendia zajmuje się:

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów

Politechnika Opolska, Budynek "Łącznik", pokój 104
ul. S. Mikołajczyka 16, 45- 271 Opole

Telefon: 77 449 8500 wew. 7
e -mail:
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.