English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

W związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r. poz. 695) oraz wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmieniają się przepisy dotyczące przyznawania i ubiegania się o zapomogę:

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, student, chcący złożyć wniosek o przyznanie zapomogi, składa dokumenty drogą mailową, wysyłając ze swojego indywidualnego uczelnianego konta pocztowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

  • skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie zapomogi,
  • skan zaświadczeń dokumentujących zaistnienie trudnej sytuacji życiowej, m.in. skan zaświadczenia pracodawcy potwierdzającego utratę przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowaną ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, skan dokumentu potwierdzającego utratę źródła dochodu w sytuacji spowodowanej ograniczeniem lub likwidacją działalności gospodarczej z powodu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii, skan zaświadczenia lekarskiego, skan zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, skan orzeczenia sądowego, policyjnego, skan faktur VAT lub rachunków potwierdzających wydatki poniesione w wyniku zaistnienia sytuacji życiowych, zgodnie z przepisami Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej,
  • skan wydrukowanej i podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Doktorant wysyła skany wymaganych dokumentów na adres mailowy pracownika sekretariatu przyjmującego wnioski stypendialne.

Do wniosków o przyznanie zapomogi, złożonych w semestrze letnim nie mają zastosowania przepisy, dotyczące ograniczenia możliwości ubiegania się o zapomogę na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, studentowi, którego łączny okres studiowania przekroczył 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy.

W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni w związku z wprowadzeniem stanu epidemii zapomoga, w uzasadnionych przypadkach, może być przyznawana częściej niż 2 razy w roku.

W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni w związku z wprowadzeniem stanu epidemii zapomoga przyznawana jest studentom i doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 przez Rektora.

Do przyznawania zapomóg w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.


Pliki do pobrania: