CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Zgodnie z zarządzeniem nr 21/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 5marca 2021 r. w sprawie wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego, kwoty najniższego i najwyższego stypendium socjalnego, kwoty zwiększenia stypendium socjalnego oraz maksymalnej kwoty zapomogi, w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 obowiązują:

§ 1. 1. Podstawa naliczania stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wynosi 1 500 zł.

2. Kwota stypendium socjalnego jest różnicą pomiędzy podstawą naliczania a miesięcznym dochodem przypadającym na jedną osobę w rodzinie studenta.

3. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kwota stypendium socjalnego nie może przekraczać 1 150 i być mniejsza niż 500 zł.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej, w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 student może otrzymać stypendium socjalne zwiększone o kwotę 250 zł miesięcznie.

§ 2. Maksymalna kwota jednej zapomogi w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wynosi 1 500 zł


Zgodnie z zarządzeniem nr 100/2020 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego, zawartym w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i samorządu doktorantów:

§1. W roku akademickim 2020/2021 wysokość miesięcznego dochodu na osobę
w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 050 zł.

§2.1. Podstawa naliczania stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wynosi 1 500 zł.

2. Kwota stypendium socjalnego jest różnicą pomiędzy podstawą naliczania
a miesięcznym dochodem przypadającym na jedną osobę w rodzinie studenta.

3. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 kwota stypendium socjalnego nie może przekraczać 1 150 zł i być mniejsza niż 500 zł.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 student może otrzymać stypendium socjalne zwiększone o kwotę 250 zł miesięcznie.

§ 3. Ustala się następujące stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych obowiązujące
w roku akademickim 2020/2021:

  1. stopień lekki niepełnosprawności - 400 zł;
  2. stopień umiarkowany niepełnosprawności - 500 zł;
  3. stopień znaczny niepełnosprawności - 600 zł.

§ 4. Ustala się następujące stawki stypendium rektora dla studentów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021:

  1. stypendium kategorii I - 800 zł;
  2. stypendium kategorii II - 600 zł;
  3. stypendium kategorii III - 400 zł.

§ 5. Ustala się następujące stawki stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, obowiązujące w roku akademickim 2020/2021:

  1. stypendium kategorii I - kwota 1 200 zł;
  2. stypendium kategorii II - kwota 950 zł;
  3. stypendium kategorii III - kwota 700 zł.

§ 6. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 określa odrębne zarządzenie.

§ 7. Ustala się, że maksymalna kwota jednej zapomogi w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wynosi 1 000 zł.

§ 8. Wysokość podstawy naliczania stypendium socjalnego, kwota najniższego
i najwyższego stypendium socjalnego oraz kwota zwiększenia stypendium socjalnego
w przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej, a także maksymalna kwota zapomogi na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 zostaną uzgodnione i ogłoszone zarządzeniem rektora w terminie do dnia 12 marca 2021 r.

§ 9. W roku akademickim 2020/2021 łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego
i stypendium rektora nie może przekroczyć kwoty 2 435,80 zł.