English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Porozumienie w sprawie wysokości świadczeń z funduszu pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 zawarte pomiędzy Prorektorem ds. dydaktyki i uczelnianymi organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej.

 1. W roku akademickim 2017/2018 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1050 zł.
 2. Podstawa naliczania stypendium socjalnego wynosi 1 200 zł.

  Kwota
  stypendium socjalnego jest różnicą pomiędzy podstawą naliczania a dochodem przypadającym na jedną osobę w rodzinie studenta.

  W roku akademickim 2017/2018 kwota stypendium socjalnego nie może przekraczać 1050 zł i być mniejsza niż 400 zł.

  Z tytułu zakwaterowania studenta studiów stacjonarnych w domu studenta lub w obiekcie innym niż dom studenta stypendium socjalne będzie zwiększone o kwotę 250 zł miesięcznie.

 3. W roku akademickim 2017/2018 stawki stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wynoszą:

  • stopień lekki niepełnosprawności - kwota 400
  • stopień umiarkowany niepełnosprawności - kwota 500
  • stopień znaczny niepełnosprawności - kwota 600

 4. W roku akademickim 2017/2018 stawki stypendium rektora dla najlepszych studentów wynoszą:

  • stypendium kategorii I - kwota 800
  • stypendium kategorii II - kwota 600
  • stypendium kategorii III - kwota 400

 5. W roku akademickim 2017/2018 liczby punktów wymagane do uzyskania stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stawki stypendium dla najlepszych doktorantów wynoszą:

na pierwszym roku studiów:
zakres punktacji: od 32,00 pkt - kwota 700

na kolejnych latach studiów:
zakres punktacji: od 122,00 pkt - kwota 1200
zakres punktacji: 105,00 pkt – 121,99 pkt - kwota 950
zakres punktacji: 78,00 pkt – 104,99 pkt - kwota 700

 1. W roku akademickim 2017/2018 maksymalna kwota zapomogi wynosi 1000 zł.
 2. Łączna miesięczna wysokośćstypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów (a w przypadku doktorantów – stypendium dla najlepszych doktorantów) nie może przekroczyć kwoty 2205 zł.