CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenie nr 94/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej w Opolu (zarządzenie nr 55/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 22 czerwca 2021 r., zmiana: zarządzenie nr 81/2021 z dnia
30 września 2021 r.), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, z a r z ą d z a   s i ę  co  następuje: 

§ 1. W roku akademickim 2021/2022 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1050 zł.

§ 2.1. Podstawa naliczania stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wynosi 1950 zł.

2. Kwota stypendium socjalnego jest różnicą pomiędzy podstawą naliczania a miesięcznym dochodem przypadającym na jedną osobę w rodzinie studenta.

3. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 kwota stypendium socjalnego nie może przekraczać 1600 zł i być mniejsza niż 950 zł.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej, w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 student może otrzymać stypendium socjalne zwiększone o kwotę 250 zł miesięcznie.

§ 3. Ustala się następujące stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych obowiązujące w roku akademickim 2021/2022:

 1. stopień lekki niepełnosprawności - 550 zł;  
 2. stopień umiarkowany niepełnosprawności - 650 zł;  
 3. stopień znaczny niepełnosprawności - 750 zł.   

§ 4. Ustala się następujące stawki stypendium rektora dla studentów obowiązujące w roku akademickim 2021/2022:

 1. stypendium kategorii I - 950 zł;
 2. stypendium kategorii II - 750 zł;
 3. stypendium kategorii III - 550 zł.

§ 5. Ustala się następujące stawki stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, obowiązujące w roku akademickim 2021/2022:

 1. stypendium kategorii I - kwota  1200 zł;
 2. stypendium kategorii I - kwota    950 zł;
 3. stypendium kategorii III - kwota    700 zł. 

§ 6. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 określa odrębne zarządzenie.

§ 7. Ustala się, że maksymalna kwota jednej zapomogi w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wynosi 1500 zł.

§ 8. Wysokość podstawy naliczania stypendium socjalnego, kwota najniższego i najwyższego stypendium socjalnego oraz kwota zwiększenia stypendium socjalnego w przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej, a także maksymalna kwota zapomogi na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 zostaną uzgodnione i ogłoszone zarządzeniem rektora w terminie do dnia 14 marca 2022 r.

§ 9. W roku akademickim 2021/2022 łączna miesięczna kwota stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może przekroczyć kwoty 2435,80 zł.

§ 10. Tracą moc zarządzenia:

 1. zarządzenie nr 100/2020 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego;
 2. zarządzenie nr 21/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego, kwoty najniższego i najwyższego stypendium socjalnego, kwoty zwiększenia stypendium socjalnego oraz maksymalnej kwoty zapomogi w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021;
 3. zarządzenie nr 47/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 24 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego, kwoty najniższego i najwyższego stypendium socjalnego, kwoty zwiększenia stypendium socjalnego oraz maksymalnej kwoty zapomogi w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 października 2021 r.