English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Porozumienie w sprawie wysokości świadczeń z Funduszu Stypendialnego na rok akademicki 2019/2020 zawarte pomiędzy Prorektorem ds. dydaktyki i uczelnianymi organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej.

1. W roku akademickim 2019/2020 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 050 zł.

2. Podstawa naliczania stypendium socjalnego wynosi 1 400 zł.

Kwota stypendium socjalnego jest różnicą pomiędzy podstawą naliczania a miesięcznym dochodem przypadającym na jedną osobę w rodzinie studenta.

W roku akademickim 2019/2020 kwota stypendium socjalnego nie może przekraczać 1 050 zł i być mniejsza niż 400 zł.

W szczególne uzasadnionych przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej, student może otrzymać stypendium socjalne zwiększone o kwotę 250 zł miesięcznie.

3. W roku akademickim 2019/2020 stawki stypendium dla osób niepełnosprawnych wynoszą:

  • stopień lekki niepełnosprawności - kwota 400
  • stopień umiarkowany niepełnosprawności - kwota 500
  • stopień znaczny niepełnosprawności - kwota 600

4. W roku akademickim 2019/2020 stawki stypendium rektora dla studentów wynoszą:

  • stypendium kategorii I - kwota 800
  • stypendium kategorii II - kwota 600
  • stypendium kategorii III - kwota 400

5. W roku akademickim 2019/2020 stawki stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 wynoszą:

  • stypendium kategorii I - kwota 1 200
  • stypendium kategorii II - kwota 950
  • stypendium kategorii III - kwota 700

6. Ustala się, że maksymalna kwota zapomogi wynosi 1000 zł.

7. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium rektora nie może przekroczyć kwoty 2 435,80 zł.