English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Porozumienie w sprawie wysokości świadczeń z funduszu pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 zawarte pomiędzy Prorektorem ds. dydaktyki i uczelnianymi organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej

1. W roku akademickim 2018/2019 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawnia.jąca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1 050 zł.

2. Podstawa naliczania stypendium socjalnego wynosi 1 400 zł.

Kwota
stypendium socjalnego jest różnicą pomiędzy podstawą naliczania a dochodem przypadającym na jedną osobę w rodzinie studenta.

W roku akademickim 2018/2019 kwota stypendium socjalnego nie może przekraczać 1 050 zł i być mniejsza niż 400 zł.

Z tytułu zakwaterowania studenta studiów stacjonarnych w domu studenta lub w obiekcie innym niż dom studenta stypendium socjalne będzie zwiększone o kwotę 250 zł miesięcznie.

3. W roku akademickim 2018/2019 stawki stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wynoszą:

 • stopień lekki niepełnosprawności - kwota 400
 • stopień umiarkowany niepełnosprawności - kwota 500
 • stopień znaczny niepełnosprawności - kwota 600

4. W roku akademickim 2018/2019 stawki stypendium rektora dla najlepszych studentów wynoszą:

 • stypendium kategorii I - kwota 800
 • stypendium kategorii II - kwota 600
 • stypendium kategorii III - kwota 400

5. W roku akademickim 2018/2019 liczby punktów wymagane do uzyskania stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stawki stypendium dla najlepszych doktorantów wynoszą:

 • na pierwszym roku studiów: 
  - zakres punktacji: od 27,00 pkt - kwota 700
 • na kolejnych latach studiów:
  - zakres punktacji: od 122,00 pkt - kwota 1 200
  - zakres punktacji: 80,00 pkt – 121,99 pkt - kwota 950
  - zakres punktacji: 60,00 pkt – 79,99 pkt - kwota 700

6. W roku akademickim 2018/2019 maksymalna kwota zapomogi wynosi 1 000 zł.

7. Łączna miesięczna wysokośćstypendium socjalnego i stypendium rektora dla najlepszych studentów (a w przypadku doktorantów – stypendium dla najlepszych doktorantów) nie może przekroczyć kwoty 2 205 zł.