English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019  (druk określony załącznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej) wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, studenci składają w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, w terminach:

  • kandydaci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w rekrutacji zakończonej w miesiącu lipcu do dnia 31 sierpnia 2018 r.,
  • kandydaci przyjęci na I rok studiów w rekrutacji zakończonej w miesiącu wrześniu
    do dnia 10 października 2018 r.,
  • studenci pozostałych lat do dnia 10 października 2018 r.

Za terminowe złożenie i właściwe skompletowanie wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych odpowiedzialny jest student ubiegający się o świadczenie.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami studenci mogą składać w Centrum Obsługi Studenta, już w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień, do terminów wskazanych powyżej. Wnioski złożone w lipcu, sierpniu i wrześniu są traktowane jak złożone 1 października.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i wzywa studenta do poprawienia lub uzupełnienia tego wniosku w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i na wykazie złożonych dokumentów (druk określony załącznikiem nr 12) wskazuje brakujące dokumenty oraz wzywa do usunięcia braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w terminie wskazanym powyżej, może wystąpić z takim wnioskiem także w trakcie semestru. Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z orzeczeniem o niepełnosprawności wpłynie do 10 dnia danego miesiąca, pomoc materialną w zakresie złożonego wniosku przyznaje się od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Jeżeli wniosek wpłynie po 10 dniu danego miesiąca, pomoc materialną w zakresie złożonego wniosku przyznaje się od następnego miesiąca, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych określone są w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej, wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz wzory stosownych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Uczeni.