CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Sytuacje w których student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości są szczegółowo opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej w § 15 ust. 3. 

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr na wniosek studenta.

Zasady ubiegania się o stypendium socjalne na semestr zimowy oraz na semestr letni w roku akademickim 2021/2022 są szczegółowo opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej w § 16 - § 18.

Obowiązkiem studenta, ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne i zgodne z prawdą przedstawienie oraz udokumentowanie sytuacji materialnej swojej i członków swojej rodziny.

Za okres obliczania dochodów rodziny przyjmuje się poprzedni rok kalendarzowy – 2020.

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta, dostępny wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu studenta do systemu USOSweb.

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne w semestrze letnim do dnia 10 lutego 2022 r., a w przypadku studentów pierwszego roku przyjętych na studia w semestrze letnim 2021/2022 – do dnia 10 marca 2022 r., po przeanalizowana bieżącej sytuacji materialnej swojej i swojej rodziny  powinni postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Przypadek 1:

W razie ubiegania się o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2021/2022, jeżeli student składał już wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022 a sytuacja materialna rodziny studenta nie uległa zmianie, w terminie do dnia 10 lutego 2022 r., student:

 1. składa wniosek w formie papierowej, zgodnie § 16 ust. 2, 3 i 7 Regulaminu świadczeń  (po rejestracji w USOSweb należy wydrukować  zarejestrowany wniosek);
 2. dodatkowo, wraz z wnioskiem składa podpisane oświadczenie, według druku określonego w załączniku nr 5 do Regulaminu  świadczeń, o tym, że sytuacja materialna studenta i jego rodziny nie uległa zmianie i wszystkie wymagane dokumenty, dołączone do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 są nadal aktualne i stanowią podstawę wyliczenia miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022. 

Przypadek 2:

W razie ubiegania się o stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2021/2022, jeżeli student składał już wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022, ale sytuacja materialna studenta i jego rodziny uległa zmianie, w terminie do dnia 10 lutego 2022 r., student:

 1. składa wniosek w formie papierowej, zgodnie z § 16 ust. 2, 3 i 7 Regulaminu świadczeń  (po rejestracji w USOSweb należy  wydrukować zarejestrowany wniosek);
 2. dodatkowo, wraz z wnioskiem składa podpisane oświadczenie, według druku określonego w załączniku nr 6 do Regulaminu, wskazując w jaki sposób zmieniła się sytuacja materialna studenta i jego rodziny, określając dochód uzyskany bądź utracony w okresie po złożeniu wniosku o stypendium socjalne na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022, oraz
 3. załącza w formie papierowej dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodu w okresie po złożeniu wniosku o stypendium socjalne na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022. 

Przypadek 3:

W razie ubiegania się o stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2021/2022, jeżeli student nie składał wniosku o stypendium socjalne na semestr zimowy w roku akademickim 2021/2022, student jest zobowiązany do:

 • wypełnienia i zarejestrowania oświadczenia o dochodach w systemie USOSweb – w trakcie wypełniania oświadczenia o dochodach, student załącza w systemie USOSweb dokumenty, w formie plików pdf/jpg, wymagane do ustalenia sytuacji dochodowej jego rodziny, które stanowią podstawę rozpatrzenia wniosku;
 • wypełnienia i zarejestrowania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w systemie USOSweb – w trakcie wypełniania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, student załącza w systemie USOSweb dokumenty, w formie plików pdf/jpg, które stanowią podstawę rozpatrzenia wniosku. 

Po zarejestrowaniu oświadczenia o dochodach i wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w systemie USOSweb, student jest zobowiązany do ich wydrukowania i podpisania, a następnie do dostarczenia wniosku i oświadczenia o dochodach (bez załączonych w systemie USOSweb dokumentów w formie plików pdf/jpg) do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta.

UWAGA!

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz oświadczenie o dochodach należy wydrukować dopiero po kliknięciu „zarejestruj”. Wydruk przed zarejestrowaniem, z napisem „niezatwierdzone”, jest nieważny. 

Wypełnienie i zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb nie zwalnia studenta z obowiązku przesłania wydrukowanego i podpisanego wniosku oraz oświadczenia o dochodach do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta.

Można to zrobić za pomocą poczty, bądź kuriera na adres Centrum Obsługi Studenta lub osobiście za pośrednictwem specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynek podawczych, które będą znajdować się w holu budynku Łącznik.

Za datę złożenia wniosku przyjmuje się:

 1. dzień złożenia podpisanego wniosku oraz oświadczenia o dochodach w formie papierowej do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta;
 2. dzień nadania podpisanych dokumentów w polskiej placówce pocztowej. 

ZAŚWIADCZENIE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA I JEGO RODZINY:

 • jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (600,00 zł), student, w trakcie wypełniania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w systemie USOSweb, zobowiązany jest do załączenia w formie pliku pdf lub jpg aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny;
 • obowiązek załączenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne;
 • w przypadku braku zaświadczenia komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego;
 • zaświadczenie, z treści którego wynika, że student nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej lub nie figuruje w rejestrze ośrodka pomocy społecznej jest równoważne z brakiem właściwego zaświadczenia - w takim przypadku komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego;
 • jeżeli student, w trakcie wypełniania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w systemie USOSweb, uzasadni powód niedołączenia zaświadczenia i jednocześnie w sposób przekonujący i rzetelny udokumentuje źródła utrzymania swojej rodziny, załączając w formie plików pdf lub jpg stosowne dokumenty, komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne. Uznanie przez komisję stypendialną, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, stanowi podstawę do odmowy przyznania stypendium socjalnego.

Za terminowe złożenie i właściwe skompletowanie wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego odpowiedzialny jest student ubiegający się o stypendium.

Jeżeli student złoży nieprawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, wzywa się studenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jeżeli student złoży wniosek o przyznanie stypendium socjalnego bez załączenia w systemie USOSweb kompletu wymaganych dokumentów w formie plików pdf/jpg, studentowi wskazuje się brakujące dokumenty oraz wzywa się do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w terminach określonych w przepisie § 16 ust. 5 Regulaminu świadczeń, tj. do dnia 10 lutego 2022 r., a w przypadku studentów pierwszego roku przyjętych na studia w semestrze letnim 2021/2022 – do dnia 10 marca 2022 r., może wystąpić z wnioskiem także w trakcie semestru. Jeżeli student złoży podpisany wniosek oraz oświadczenie o dochodach, do 10 dnia miesiąca, stypendium socjalne zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 10 dniu miesiąca, stypendium socjalne zostanie przyznane od następnego miesiąca, bez wyrównania za poprzednie miesiące. 


Całością spraw związanych z pomocą materialną i przyjmowaniem wniosków o stypendia zajmuje się:

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów

Politechnika Opolska, Budynek "Łącznik", pokój 104
ul. S. Mikołajczyka 16, 45- 271 Opole

Telefon: 77 449 8500 wew. 7
e -mail:
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.