English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Stypendium socjalne na rok akademicki 2019/2020 przyznawane będzie na wniosek studenta, dostępny wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu studenta do systemu USOSweb. Z USOSweb drukowane będą także druki wymaganych oświadczeń, które stanowią załączniki do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Informacja o terminie rozpoczęcia składania wniosków w systemie USOSweb zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta.

Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z wydrukowanym z USOSweb oświadczeniem o dochodach i innymi wymaganymi  dokumentami, student składa w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, w terminie do dnia10 października 2019 r.

Wypełnienie wniosku w USOSweb nie zwalnia studenta z obowiązku dostarczenia wydrukowanego i podpisanego wniosku oraz oświadczenia o dochodach wraz z załącznikami do  Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się dzień dostarczenia wymaganych dokumentów do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów.

UWAGA!

  • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz oświadczenie o dochodach należy wydrukować dopiero po kliknięciu „zarejestruj” – wydruk przed zarejestrowaniem, z napisem „niezatwierdzone” jest nieważny.
  • Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. - 528,00 zł), student zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. W przypadku braku takiego zaświadczenia Komisja Stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego studentowi. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny, Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne. Uznanie przez Komisję Stypendialną, że student nie udokumentował źródeł utrzymania swojej rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, stanowi podstawę do odmowy przyznania stypendium socjalnego.
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Sprecyzowanie takich przypadków nastąpi w Regulaminie przyznawania świadczeń dla studentów.