English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

 

Stypendia: Od 1 września 2018 r. zmienia się sposób ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokość będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta, kandydata przyjętego na studia do systemu USOSweb (po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH, a następnie WNIOSKI). Wniosek będzie dostępny w USOSweb od dnia 1 września 2018 r.

Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na rok akademicki 2018/2019 wraz z oświadczeniem o dochodach 2017 i innymi wymaganymi dokumentami studenci i kandydaci przyjęci na studia składają w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, w terminach:

  • kandydaci przyjęci na I rok studiów w rekrutacji zakończonej w miesiącu wrześniu do dnia 10 października 2018 r.,
  • studenci pozostałych lat do dnia 10 października 2018 r.

Wypełnienie wniosku w USOSweb nie zwalnia studenta z obowiązku dostarczenia wydrukowanego i podpisanego wniosku oraz oświadczenia o dochodach wraz z załącznikami do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się dzień dostarczenia wymaganych dokumentów do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów.

UWAGA! Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz oświadczenie o dochodach należy wydrukować dopiero po kliknięciu „zarejestruj” – wydruk przed zarejestrowaniem, z napisem „niezatwierdzone” jest nieważny.

 


 

Stypendia: Stypendium socjalne i socjalne w zwiększonej wysokości dla kandydatów przyjętych na studia w lipcu 2018 r.

 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2018/2019 (druk określony załącznikiem nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej) a także wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na rok akademicki 2018/2019 (druk określony załącznikiem nr 3 do ww. Regulaminu) wraz z kompletem wymaganych dokumentów, kandydaci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w rekrutacji zakończonej w miesiącu lipcu składają w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Za terminowe złożenie i właściwe skompletowanie wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości odpowiedzialny jest student ubiegający się o świadczenie.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i wzywa studenta do poprawienia lub uzupełnienia tego wniosku w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i na wykazie złożonych dokumentów (druk określony załącznikiem nr 12) wskazuje brakujące dokumenty oraz wzywa do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w terminie określonym powyżej, może wystąpić z takim wnioskiem także w trakcie semestru. Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami wpłynie do 10 danego miesiąca, stypendium socjalne przyznaje się od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Jeżeli wniosek wpłynie po 10 dniu danego miesiąca, stypendium socjalne przyznaje się od następnego miesiąca, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Obowiązkiem studenta jest rzetelne i zgodne z prawdą udokumentowanie sytuacji materialnej swojej rodziny. Za okres obliczania dochodów rodziny przyjmuje się poprzedni rok kalendarzowy – 2017.

Warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta określone są w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej, wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz wzory stosownych zaświadczeń i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Uczeni.