CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Szczegółowe przepisy: Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej § 15 - § 31

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Sytuacje w których student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości są szczegółowo opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej w § 15 ust. 3. 

Od roku akademickiego 2020/2021 stypendium socjalne przyznawane będzie na wniosek studenta na jeden semestr. Zasady ubiegania się o stypendium socjalne na semestr zimowy oraz na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 są szczegółowo opisane w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej w § 16 - § 18.

Obowiązkiem studenta, ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne i zgodne z prawdą przedstawienie oraz udokumentowanie sytuacji materialnej swojej i członków swojej rodziny.

Za okres obliczania dochodów rodziny przyjmuje się poprzedni rok kalendarzowy – 2019.

Stypendium socjalne przyznawane będzie na wniosek studenta, dostępny wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu studenta do systemu USOSweb. Student jest zobowiązany do:

  1. wypełnienia i zarejestrowania oświadczenia o dochodach w systemie USOSweb – w trakcie wypełniania oświadczenia o dochodach, student załącza w systemie USOSweb dokumenty, w formie plików pdf/jpg, wymagane do ustalenia sytuacji dochodowej jego rodziny, które stanowią podstawę rozpatrzenia wniosku;
  2. wypełnienia i zarejestrowania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w systemie USOSweb – w trakcie wypełniania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, student załącza w systemie USOSweb dokumenty, w formie plików pdf/jpg, które stanowią podstawą rozpatrzenia wniosku. 

Informacja o terminie rozpoczęcia składania wniosków o stypendium socjalne na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 w systemie USOSweb zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta.

Po zarejestrowaniu oświadczenia o dochodach i wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w systemie USOSweb, student  jest zobowiązany do ich wydrukowania i podpisania, a następnie do dostarczenia wniosku i oświadczenia o dochodach (bez załączników) do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, w następujących terminach:

  1. w semestrze zimowym do dnia 16 października 2020 r.
  2. w semestrze letnim do dnia 10 lutego 2021 r.

Wypełnienie i zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb nie zwalnia studenta z obowiązku dostarczenia wydrukowanego i podpisanego wniosku oraz oświadczenia o dochodach do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta. Można to zrobić za pomocą poczty, czy kuriera na adres Centrum Obsługi Studenta lub osobiście za pośrednictwem specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynek podawczych, które znajdować się będą w holu budynku Łącznik. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu papierowego, podpisanego wniosku do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów, a nie datę rejestracji wniosku w USOSweb!

UWAGA!

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego oraz oświadczenie o dochodach należy wydrukować dopiero po kliknięciu „zarejestruj” – wydruk przed zarejestrowaniem, z napisem „niezatwierdzone” jest nieważny.

Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. - 528,00 zł), student zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. W przypadku braku takiego zaświadczenia Komisja Stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego studentowi. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny, Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne. Uznanie przez Komisję Stypendialną, że student nie udokumentował źródeł utrzymania swojej rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, stanowi podstawę do odmowy przyznania stypendium socjalnego.

Za terminowe złożenie i właściwe skompletowanie wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego odpowiedzialny jest student ubiegający się o stypendium.

Jeżeli student złoży nieprawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, wzywa się studenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jeżeli student złoży wniosek o przyznanie stypendium socjalnego bez załączenia w systemie USOSweb kompletu wymaganych dokumentów w formie plików pdf/jpg, studentowi wskazuje się brakujące dokumenty oraz wzywa się do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w termiach wskazanych powyżej, może wystąpić z wnioskiem także w trakcie semestru. Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami student przekaże do 10 dnia miesiąca, stypendium socjalne przyznaje się od miesiąca, w którym przekazano wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Jeżeli wniosek zostanie przekazany po 10 dniu miesiąca, stypendium socjalne przyznaje się od następnego miesiąca, bez wyrównania za poprzednie miesiące

Szczegóły znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej w przepisach § 15 - § 31.