English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb. Wniosek będzie dostępny w USOSweb od 1 września 2018 r. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy) wniosek dostępny będzie w terminie od 1 marca 2019 r.

Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2018 rW przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy) wniosek należy złożyć w terminie do 1 kwietnia 2019 r. Student otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku. 

We wniosku w systemie USOSweb, oprócz średniej ocen, można wykazać także osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – zgodnie z katalogami osiągnięć, obowiązującymi od roku akademickiego 2018/2019. Na wydrukowanym i podpisanym wniosku należy uzyskać akceptację wykazanych osiągnięć, zgodnie z przepisami § 4 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykazane osiągnięcia. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2018 r. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy) komplet dokumentów należy złożyć w terminie do 1 kwietnia 2019 r. Student otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

Student może przedłożyć dokumentację dotyczącą tylko i wyłącznie osiągnięć wskazanych przez niego podczas wypełniania wniosku w systemie USOSweb.

Złożenie wniosku po obowiązujących w Uczelni terminach będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

W przypadku złożenia wniosku bez kompletu wymaganych dokumentów, ale w terminie do 17 października 2018 r. (do 1 kwietnia 2019 r. - dla naboru lutowego) pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i na wykazie złożonych dokumentów (załącznik nr 12) wskazuje brakujące dokumenty oraz wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019:

  • Student wykazujący we wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów osiągnięcie naukowe – aktywną pracę w studenckim kole naukowym, musi dołączyć do wniosku wydrukowanego z USOSweb zaświadczenie opiekuna koła naukowego o działalności w kole, wraz ze szczegółową informacją o konkretnych przedsięwzięciach, w których student brał udział w poprzednim roku akademickim. Opracowano wzór zaświadczenia opiekuna koła naukowego, który jest określony załącznikiem nr 14 do Regulaminu.
  • W katalogu osiągnięć artystycznych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów zmieniono punktację osiągnięć związanych z działalnością w Akademickim Chórze Politechniki Opolskiej oraz w Orkiestrze Politechniki Opolskiej. Za aktywną działalność w Akademickim Chórze Politechniki Opolskiej lub w Orkiestrze Politechniki Opolskiej student może uzyskać 0,40 punkta. Dodatkowo, za koncert Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, udział w koncercie towarzyszącym w ramach Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, chórzysta możne jednorazowo (niezależnie od ilości wykonanych koncertów) uzyskać 0,25 punkta. Taką samą liczbę punktów (0,25) może jednorazowo uzyskać członek Orkiestry Politechniki Opolskiej za udział w koncercie w ramach autorskich cyklów: Muzyczne impresje, Z orkiestrą po zamkach i pałacach, Kolej na orkiestrę czyli Opolski Ekspres Dęty, z Orkiestrą po Odrze.
  • Student działający w innych chórach, czy orkiestrach za zespołową prezentację utworów muzycznych może uzyskać jednorazowo 0,25 punkta, niezależnie od ilości wykonanych koncertów.
  • Dodatkowe punkty za nagrody lub wyróżnienia w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich student może otrzymać jednorazowo, niezależnie od ilości zdobytych nagród. Za nagrodę lub wyróżnienie w konkursie międzynarodowym – indywidualną przyznaje się 0,45 punkta, natomiast za zespołową – 0,35 punktaPunktacja za nagrodę lub wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim wynosi: za indywidualną 0,25, zespołową – 0,15. 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej, dostępny jest na stronie internetowej Uczeni.