English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb. Wniosek będzie dostępny w USOSweb od 1 września 2018 r. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy) wniosek dostępny będzie w terminie od 1 marca 2019 r.

Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2018 rW przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy) wniosek należy złożyć w terminie do 1 kwietnia 2019 r. Student otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku. 

We wniosku w systemie USOSweb, oprócz średniej ocen, można wykazać także osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – zgodnie z katalogami osiągnięć, obowiązującymi od roku akademickiego 2018/2019. Na wydrukowanym i podpisanym wniosku należy uzyskać akceptację wykazanych osiągnięć, zgodnie z przepisami § 4 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykazane osiągnięcia. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2018 r. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy) komplet dokumentów należy złożyć w terminie do 1 kwietnia 2019 r. Student otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

Student może przedłożyć dokumentację dotyczącą tylko i wyłącznie osiągnięć wskazanych przez niego podczas wypełniania wniosku w systemie USOSweb.

Złożenie wniosku po obowiązujących w Uczelni terminach będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

W przypadku złożenia wniosku bez kompletu wymaganych dokumentów, ale w terminie do 17 października 2018 r. (do 1 kwietnia 2019 r. - dla naboru lutowego) pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i na wykazie złożonych dokumentów (załącznik nr 12) wskazuje brakujące dokumenty oraz wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019:

  • Student wykazujący we wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów osiągnięcie naukowe – aktywną pracę w studenckim kole naukowym, musi dołączyć do wniosku wydrukowanego z USOSweb zaświadczenie opiekuna koła naukowego o działalności w kole, wraz ze szczegółową informacją o konkretnych przedsięwzięciach, w których student brał udział w poprzednim roku akademickim. Opracowano wzór zaświadczenia opiekuna koła naukowego, który jest określony załącznikiem nr 14 do Regulaminu.
  • W katalogu osiągnięć artystycznych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów zmieniono punktację osiągnięć związanych z działalnością w Akademickim Chórze Politechniki Opolskiej oraz w Orkiestrze Politechniki Opolskiej. Za aktywną działalność w Akademickim Chórze Politechniki Opolskiej lub w Orkiestrze Politechniki Opolskiej student może uzyskać 0,40 punkta. Dodatkowo, za koncert Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, udział w koncercie towarzyszącym w ramach Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, chórzysta możne jednorazowo (niezależnie od ilości wykonanych koncertów) uzyskać 0,25 punkta. Taką samą liczbę punktów (0,25) może jednorazowo uzyskać członek Orkiestry Politechniki Opolskiej za udział w koncercie w ramach autorskich cyklów: Muzyczne impresje, Z orkiestrą po zamkach i pałacach, Kolej na orkiestrę czyli Opolski Ekspres Dęty, z Orkiestrą po Odrze.
  • Student działający w innych chórach, czy orkiestrach za zespołową prezentację utworów muzycznych może uzyskać jednorazowo 0,25 punkta, niezależnie od ilości wykonanych koncertów.
  • Dodatkowe punkty za nagrody lub wyróżnienia w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich student może otrzymać jednorazowo, niezależnie od ilości zdobytych nagród. Za nagrodę lub wyróżnienie w konkursie międzynarodowym – indywidualną przyznaje się 0,45 punkta, natomiast za zespołową – 0,35 punktaPunktacja za nagrodę lub wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim wynosi: za indywidualną 0,25, zespołową – 0,15. 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej, dostępny jest na stronie internetowej Uczeni.


Porozumienie w sprawieszczegółowych zasad przyznawania  stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 zawarte pomiędzy Prorektorem ds. dydaktyki i uczelnianymi organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej

1. Ustala się, że uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 jest 9,9 % liczby studentów danego kierunku, formy i poziomu studiów.

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznaje się w trzech kategoriach, uzależnionych od uzyskanej przez studenta liczby punktów:

  • stypendium kategorii I      od 5,50 punktów
  • stypendium kategorii II    4,50 – 5,49 punktów
  • stypendium kategorii III   do 4,49 punktów

3. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia / jednolitych magisterskichrozpoczynających się w semestrze zimowym określa tabela 1.

Tabela 1.   

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca              do przyznania stypendium

administracja

5,15

architektura

4,55

automatyka i robotyka

4,17

budownictwo

4,02

ekonomia

4,54

elektronika przemysłowa

4,61

elektrotechnika

4,13

energetyka

4,37

fizjoterapia

4,45

informatyka

4,37

inżynieria bezpieczeństwa

4,48

inżynieria biomedyczna

4,81

inżynieria chemiczna i procesowa

5,10

inżynieria środowiska

4,85

logistyka

4,41

mechanika i budowa maszyn

3,91

mechatronika

4,33

przemysłowe technologie informatyczne

4,61

systemy biotechniczne

4,83

technologia żywności i żywienie człowieka

4,98

technologie energetyki odnawialnej

4,72

transport

5,81

turystyka i rekreacja

4,47

wychowanie fizyczne

5,03

zarządzanie

4,20

zarządzanie i inżynieria produkcji

4,35

4. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopniarozpoczynających się w semestrze zimowym określa tabela 2.

Tabela 2.  

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca              do przyznania stypendium

architektura

4,83

ekonomia

5,31

fizjoterapia

5,62

inżynieria środowiska

5,23

turystyka i rekreacja

4,95

wychowanie fizyczne

5,62

zarządzanie

4,30

5. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia / jednolitych magisterskichrozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 3. 

Tabela 3.   

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca              do przyznania stypendium

automatyka i robotyka

4,29

budownictwo

4,00

ekonomia

4,45

elektrotechnika

4,04

energetyka

4,08

fizjoterapia

4,32

informatyka

4,12

inżynieria środowiska

4,47

logistyka

4,57

mechanika i budowa maszyn

3,85

wychowanie fizyczne

6,30

zarządzanie

4,43

zarządzanie i inżynieria produkcji

4,03

6. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019 na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych II stopniarozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 4. 

Tabela 4.   

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca              do przyznania stypendium

automatyka i robotyka

4,58

budownictwo

4,61

ekonomia

4,64

elektrotechnika

4,39

fizjoterapia

4,65

informatyka

4,73

inżynieria środowiska

4,64

logistyka

4,82

mechanika i budowa maszyn

4,26

wychowanie fizyczne

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

zarządzanie

4,59

zarządzanie i inżynieria produkcji

4,89

7. Minimalna liczba punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r.

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów
z rekrutacji w lutym

architektura

6,37

automatyka i robotyka

4,93

budownictwo

5,29

informatyka

5,25

inżynieria środowiska

4,88

logistyka

5,15

mechanika i budowa maszyn

7,03

mechatronika

4,31

zarządzanie i inżynieria produkcji

5,18