English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora, obowiązujących od dnia 1 marca 2020 r., na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), zawarte pomiędzy Prorektorem ds. dydaktyki i uczelnianymi organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej. 

Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w semestrze letnimw roku akademickim 2019/2020 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), określa poniższa tabela:

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora dla studentów z rekrutacji w lutym

architektura

6,30

automatyka i robotyka

5,19

budownictwo

5,55

informatyka

5,08

inżynieria środowiska

6,74

logistyka

5,58

mechanika i budowa maszyn

5,23

zarządzanie i inżynieria produkcji

5,20


Porozumienie w sprawieszczegółowych zasad przyznawania  stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020 zawarte pomiędzy Prorektorem ds. dydaktyki i uczelnianymi organami Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów Politechniki Opolskiej. 

1. Ustala się, że uprawnionych do otrzymania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020 jest 9,9 % liczby studentów danego kierunku, formy i poziomu studiów, ścieżki anglojęzycznej kierunku studiów.

2. Stypendium rektora przyznaje się w trzech kategoriach, uzależnionych od uzyskanej przez studenta liczby punktów, z zastrzeżeniem pkt. 3:

 • stypendium kategorii I        od 5,75  punktów;
 • stypendium kategorii II       4,75 – 5,74 punktów;
 • stypendium kategorii III     do 4,74 punktów.

3. W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 studentom kierunków studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym) stypendium rektora przyznaje się w trzech kategoriach:

 • stypendium kategorii I          od 5,50  punktów;
 • stypendium kategorii II         4,50 – 5,49 punktów;
 • stypendium kategorii III       do 4,49 punktów.

Natomiast w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 studentom kierunków studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), stypendium rektora będzie przyznawane w kategoriach wymienionych w pkt. 2. 

4. Stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, przyznaje się w trzech kategoriach, uzależnionych od uzyskanej przez doktoranta liczby punktów:

 • stypendium kategorii I             od 12,00 punktów;
 • stypendium kategorii II           9,00 – 11,99 punktów;
 • stypendium kategorii III          do 8,99 punktów.

5. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia / jednolitych magisterskich/naścieżce anglojęzycznej danego kierunku studiów stacjonarnych I stopnia,rozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 1.

Tabela 1.   

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora  

administracja

5,09

architektura

4,12

automatyka i robotyka

4,51

budownictwo

3,85

ekonomia

4,67

elektronika przemysłowa

4,73

elektrotechnika

4,28

energetyka

4,47

energetyka i inżynieria  środowiska

4,46

fizjoterapia

4,57

informatyka

4,62

informatyka w języku angielskim

5,08

inżynieria bezpieczeństwa

4,99

inżynieria biomedyczna

5,22

logistyka

4,53

lotnictwo i kosmonautyka

3,65

mechanika i budowa maszyn

4,25

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

mechatronika

4,77

przemysłowe technologie informatyczne

4,73

systemy biotechniczne

4,93

technologia żywności i żywienie człowieka

4,99

technologie energetyki odnawialnej

4,27

turystyka i rekreacja

4,53

wychowanie fizyczne

3,99

wzornictwo przemysłowe

3,96

zarządzanie

4,05

zarządzanie i inżynieria produkcji

4,60

6. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia/ na ścieżce anglojęzycznej danego kierunku studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 2.

Tabela 2.   

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora

architektura

4,43

ekonomia

5,52

fizjoterapia

5,43

inżynieria środowiska w języku angielskim

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

turystyka i rekreacja

5,97

wychowanie fizyczne

5,50

zarządzanie

5,02

zarządzanie w języku angielskim

4,85

7. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020 na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia / jednolitych magisterskich, rozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 3.

 Tabela 3.   

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium  rektora

automatyka i robotyka

4,09

budownictwo

4,00

ekonomia

4,44

elektrotechnika

4,23

energetyka

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

energetyka i inżynieria środowiska

4,41

fizjoterapia

4,44

informatyka

4,16

inżynieria środowiska

4,74

logistyka

4,78

mechanika i budowa maszyn

4,00

mechatronika

4,22

wychowanie fizyczne

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

zarządzanie

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

zarządzanie i inżynieria produkcji

4,21

8. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020 na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 4.

Tabela 4.   

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora

automatyka i robotyka

4,63

budownictwo

4,16

ekonomia

4,80

elektrotechnika

4,48

fizjoterapia

4,43

informatyka

4,57

inżynieria środowiska

4,47

logistyka

4,51

mechanika i budowa maszyn

4,32

wychowanie fizyczne

6,11

zarządzanie

4,58

zarządzanie i inżynieria produkcji

4,88

9. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), określa tabela 5.

Tabela 5.    

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora
dla studentów z rekrutacji w lutym

architektura

6,37

automatyka i robotyka

4,93

budownictwo

5,29

informatyka

5,25

inżynieria środowiska

4,88

logistyka

5,15

mechanika i budowa maszyn

7,03

zarządzanie i inżynieria produkcji

5,18

10. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020 dla doktorantów którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, na poszczególnych dyscyplinach studiów doktoranckich, określa tabela 6.

Tabela 6.   

Dyscyplina

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora

automatyka, elektronika i elektrotechnika

6,70

inżynieria mechaniczna

7,46

inżynieria lądowa i transport

6,27


Wnioski o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb.

Informacja o terminie rozpoczęcia składania wniosków w systemie USOSweb zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta

Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek student składa w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2019 r.

Złożenie wniosku po obowiązujących w Uczelni terminach będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora. 

We wniosku w systemie USOSweb, oprócz średniej ocen, można wykazać także osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym – zgodnie z katalogami osiągnięć, obowiązującymi od roku akademickiego 2019/2020. Na wydrukowanym i podpisanym wniosku należy uzyskać akceptację wykazanych osiągnięć, zgodnie z przepisami § 4 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykazane osiągnięcia. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2019 r. Student otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

Student może przedłożyć dokumentację dotyczącą tylko i wyłącznie osiągnięć wskazanych przez niego podczas wypełniania wniosku w systemie USOSweb.

W przypadku złożenia wniosku bez kompletu wymaganych dokumentów, ale w terminie do 17 października 2019 r., pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i na wykazie złożonych dokumentów wskazuje brakujące dokumenty oraz wzywa do uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

UWAGA!

Stypendium rektora otrzymuje także student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który złożył stosowny wniosek i jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.