English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Wnioski o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb.

Informacja o terminie rozpoczęcia składania wniosków w systemie USOSweb zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta

Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek student składa w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2019 r.

Złożenie wniosku po obowiązujących w Uczelni terminach będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora. 

We wniosku w systemie USOSweb, oprócz średniej ocen, można wykazać także osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym – zgodnie z katalogami osiągnięć, obowiązującymi od roku akademickiego 2019/2020. Na wydrukowanym i podpisanym wniosku należy uzyskać akceptację wykazanych osiągnięć, zgodnie z przepisami § 4 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykazane osiągnięcia. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2019 r. Student otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

Student może przedłożyć dokumentację dotyczącą tylko i wyłącznie osiągnięć wskazanych przez niego podczas wypełniania wniosku w systemie USOSweb.

W przypadku złożenia wniosku bez kompletu wymaganych dokumentów, ale w terminie do 17 października 2019 r., pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i na wykazie złożonych dokumentów wskazuje brakujące dokumenty oraz wzywa do uzupełnienia braków w terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

UWAGA!

Stypendium rektora otrzymuje także student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który złożył stosowny wniosek i jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.