CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Zgodnie z  zarządzeniem nr 101/2020 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021, zawartym w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i samorządu doktorantów: 

§ 1. Ustala się, że uprawnionych do otrzymania stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 jest 9,9 % liczby studentów danego kierunku, formy i poziomu studiów, ścieżki anglojęzycznej kierunku studiów. 

§ 2. Ustala się, że stypendium rektora jest przyznawane w trzech kategoriach, uzależnionych od uzyskanej przez studenta liczby punktów: 

  1. stypendium kategorii I   od 5,75 punktów;
  2. stypendium kategorii II   4,75 – 5,74 punktów;
  3. stypendium kategorii III do 4,74 punktów. 

§ 3. Ustala się, że stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, jest przyznawane w trzech kategoriach, uzależnionych od uzyskanej przez doktoranta liczby punktów:

  1. stypendium kategorii I   od 12,00 punktów;
  2. stypendium kategorii II   9,00 – 11,99 punktów;
  3. stypendium kategorii III do 8,99 punktów.

§ 4. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 na poszczególnych kierunkach studiówstacjonarnych I stopnia / jednolitych magisterskich / naścieżce anglojęzycznej danego kierunku studiówstacjonarnych I stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 1.

Tabela 1.  

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora  

administracja

4,73

architektura

4,55

automatyka i robotyka

4,39

budownictwo

3,65

ekonomia

4,72

elektronika przemysłowa

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

elektrotechnika

3,96

energetyka

4,41

energetyka i inżynieria środowiska

4,27

fizjoterapia

4,86

informatyka

4,61

informatyka w języku angielskim

5,18

inżynieria bezpieczeństwa

4,11

inżynieria biomedyczna

5,20

logistyka

4,62

lotnictwo i kosmonautyka

3,79

mechanika i budowa maszyn

4,49

mechanika i budowa maszyn w języku   angielskim

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

mechatronika

4,22

przemysłowe technologie informatyczne

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

technologia żywności i żywienie człowieka

5,85

technologie energetyki odnawialnej

4,74

turystyka i rekreacja

4,67

wychowanie fizyczne

4,44

wzornictwo przemysłowe

4,40

zarządzanie

4,39

zarządzanie i inżynieria produkcji

4,83

§ 5. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 2.

Tabela 2.   

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora  

architektura

5,53

ekonomia

4,78

fizjoterapia

6,70

turystyka i rekreacja

4,93

wychowanie fizyczne

5,88

zarządzanie

4,53

§ 6. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia / jednolitych magisterskich, rozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 3.

Tabela 3.  

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora

automatyka i robotyka

4,09

budownictwo

4,37

ekonomia

4,74

elektrotechnika

4,09

energetyka

4,37

energetyka i inżynieria środowiska

4,48

fizjoterapia

4,75

informatyka

4,00

inżynieria środowiska

4,71

logistyka

4,51

mechanika i budowa maszyn

3,79

mechatronika

4,47

technologia żywności i żywienie człowieka

4,51

wychowanie fizyczne

4,95

zarządzanie

4,45

zarządzanie i inżynieria produkcji

4,42

§ 7. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 4.

Tabela 4.   

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora

automatyka i robotyka

4,26

budownictwo

3,95

ekonomia

4,81

elektrotechnika

4,21

fizjoterapia

4,16

informatyka

4,57

inżynieria środowiska

4,56

logistyka

6,52

mechanika i budowa maszyn

4,38

wychowanie fizyczne

6,09

zarządzanie

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

zarządzanie i inżynieria produkcji

4,87

§ 8. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora 

w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), określa tabela 5.

Tabela 5.   

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora dla studentów
 z rekrutacji w lutym

automatyka i robotyka

5,19

budownictwo

5,55

informatyka

5,08

logistyka

5,58

mechanika i budowa maszyn

5,23

zarządzanie i inżynieria produkcji

5,20

§ 9. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, na poszczególnych dyscyplinach studiów doktoranckich, określa tabela 6.

Tabela 6.   

Dyscyplina

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora

budownictwo

4,85

automatyka i robotyka, elektrotechnika

6,90

budowa i eksploatacja maszyn, mechanika

5,20

§ 10. Tracą moc: 

zarządzenie nr 62/2019 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020;

zarządzenie nr 31/2020 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 października 2020 r.

 


Szczegółowe przepisy: Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej § 37 - § 56

Wnioski o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb.

Informacja o terminie uruchomienia możliwości rejestracji wniosków w USOSweb zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta

Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek student składa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r.

Złożenie wniosku po obowiązującym w Uczelni terminie będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora.

We wniosku w systemie USOSweb, oprócz średniej ocen, można wykazać także osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym – zgodnie z katalogami osiągnięć, obowiązującymi od roku akademickiego 2020/2021. W trakcie wypełniania wniosku w USOSweb należy załączyć skany dokumentów potwierdzających wykazane osiągnięcia oraz skany druków akceptacji osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych dokonane przez prodziekanów ds. dydaktyki, dyrygentów Chóru PO i Orkiestry PO oraz przez prezesa AZS. Druki akceptacji poszczególnych osiągnięć będą do pobrania w trakcie wypełniania wniosku o przyznanie stypendium rektora w USOSweb. Osiągnięcia te potwierdzane będą przez ww. osoby drogą mailową. Po zarejestrowaniu wniosku w USOSweb, student ma obowiązek wydrukować i podpisać wniosek, a następnie dostarczyć go (bez załączników) do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r.

Wypełnienie i zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb nie zwalnia studenta z obowiązku dostarczenia wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta. Można to zrobić za pomocą poczty, czy kuriera na adres Centrum Obsługi Studenta lub osobiście za pośrednictwem specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynek podawczych, które znajdować się będą w holu budynku Łącznik. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu papierowego, podpisanego wniosku do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów, a nie datę rejestracji wniosku w USOSweb!

Jeżeli student złoży nieprawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium rektora, wzywa się studenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jeżeli student złoży wniosek o przyznanie stypendium rektora bez załączenia w systemie USOSweb kompletu wymaganych dokumentów w formie plików pdf/jpg, studentowi wskazuje się brakujące dokumenty oraz wzywa się do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

UWAGA!

Stypendium rektora otrzymuje także student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który złożył stosowny wniosek i jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Student pierwszego roku studiów, który spełnia powyższy warunek składa wniosek o przyznanie stypendium rektora w formie papierowej, bez konieczności wypełnienia i rejestracji wniosku w systemie USOSweb. Student dostarcza do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, za pomocą poczty bądź kuriera na adres Centrum Obsługi Studenta lub osobiście za pośrednictwem specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynek podawczych, które znajdować się będą w holu budynku Łącznik, następujące dokumenty:

  1. wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studenta pierwszego roku studiów, według druku określonego w załączniku nr 16;
  2. oryginał zaświadczenia wydanego przez organizatora olimpiady międzynarodowej lub komitet główny olimpiady stopnia centralnego, potwierdzający udział w olimpiadzie i uzyskany tytuł laureata lub finalisty albo oryginał dokumentu potwierdzający zdobycie medalu.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej w przepisach § 37 - § 56.