CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenia:

  1. Zarządzenie nr 27/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022.
  2. Zarządzenie nr 95/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022.

Stypendium rektora przyznaje się na wniosek studenta na rok akademicki.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2021/2022 dostępne są wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do USOSweb.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2021/2022 można rejestrować w systemie USOSweb od dnia  29 września 2021 r.

We wniosku o przyznanie stypendium rektora w USOSweb, oprócz średniej ocen, można wykazać także osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym – zgodnie z katalogami osiągnięć obowiązującymi w roku akademickim 2021/2022, określonymi odpowiednio w § 52, § 53, § 54 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej.

W trakcie wypełniania wniosku o przyznanie stypendium rektora w USOSweb należy załączyć dokumenty w formie plików pdf lub jpg potwierdzające wykazane osiągnięcia oraz skany druków akceptacji osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych dokonane przez prodziekanów ds. dydaktyki, dyrygentów Chóru PO i Orkiestry PO oraz przez prezesa AZS. Druki akceptacji poszczególnych osiągnięć będą do pobrania w trakcie wypełniania wniosku o przyznanie stypendium rektora w USOSweb. O potwierdzenie wykazanych osiągnięć należy zwrócić się do ww. osób drogą mailową.

Po zarejestrowaniu wniosku o przyznanie stypendium rektora w USOSweb, student ma obowiązek wydrukować i podpisać wniosek, a następnie dostarczyć go (bez załączonych w systemie USOSweb dokumentów w formie plików pdf/jpg)) do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2021 r., a w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim, w terminie do dnia 25 marca 2022 r. Złożenie wniosku po tych terminach będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora.

Wypełnienie i zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb ma charakter czynności technicznej i nie stanowi o złożeniu wniosku. Nie zwalnia studenta z obowiązku przesłania podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora na adres Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta. Można to zrobić za pomocą poczty, bądź kuriera na adres Centrum Obsługi Studenta lub osobiście za pośrednictwem specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynek podawczych, które będą znajdować się w holu budynku Łącznik.

Za datę złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora przyjmuje się:

  1. dzień złożenia podpisanego wniosku w formie papierowej do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta;
  2. dzień nadania podpisanego dokumentu w polskiej placówce pocztowej.

Jeżeli student złoży nieprawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium rektora, wzywa się studenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Jeżeli student złoży wniosek o przyznanie stypendium rektora bez załączenia w systemie USOSweb kompletu wymaganych dokumentów w formie plików pdf/jpg, studentowi wskazuje się brakujące dokumenty oraz wzywa się do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW!

Stypendium rektora otrzymuje także student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który złożył stosowny wniosek i jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

Student pierwszego roku studiów, który spełnia powyższy warunek składa wniosek o przyznanie stypendium rektora w formie papierowej, bez konieczności wypełnienia i rejestracji wniosku w systemie USOSweb. Student dostarcza do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta następujące dokumenty:

  • wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studenta pierwszego roku studiów, według druku określonego w załączniku nr 16 do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej;
  • oryginał zaświadczenia wydanego przez organizatora olimpiady międzynarodowej lub komitet główny olimpiady stopnia centralnego, potwierdzający udział w olimpiadzie i uzyskany tytuł laureata lub finalisty albo oryginał dokumentu potwierdzający zdobycie medalu.

Student może przesłać ww. dokumenty za pomocą poczty bądź kuriera na adres Centrum Obsługi Studenta lub złożyć je osobiście za pośrednictwem specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynek podawczych, które znajdować się będą w holu budynku Łącznik.

Szczegółowe przepisy: Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej § 37 - § 56.


Całością spraw związanych z pomocą materialną i przyjmowaniem wniosków o stypendia zajmuje się:

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów

Politechnika Opolska, Budynek "Łącznik", pokój 104
ul. S. Mikołajczyka 16, 45- 271 Opole

Telefon: 77 449 8500 wew. 7
e -mail:
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.