CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenie nr 91/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), § 37 - § 56 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej w Opolu (zarządzenie nr 66/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 19 lipca 2022 r.) w związku z § 6 zarządzenia nr 90/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń z funduszu stypendialnego, w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, zarządza  się  co następuje:

§ 1. Ustala się, że uprawnionych do otrzymania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 jest 9,9 % liczby studentów danego kierunku, formy i poziomu studiów, ścieżki anglojęzycznej kierunku studiów.

§ 2. Ustala się, że stypendium rektora jest przyznawane w trzech kategoriach, uzależnionych od uzyskanej przez studenta liczby punktów, z zastrzeżeniem §3:

1) stypendium kategorii I od 4,90 punktów;

2) stypendium kategorii II      4,20 – 4,89 punktów;

3) stypendium kategorii III do 4,19 punktów.

§ 3. Ustala się, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 studentom kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym) stypendium rektora jest przyznawane w trzech kategoriach:

1) stypendium kategorii I       od 5,20  punktów;

2) stypendium kategorii II       4,40 – 5,19 punktów;

3) stypendium kategorii III do 4,39 punktów.

Natomiast w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 studentom kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), stypendium rektora będzie przyznawane w kategoriach wymienionych w  §2.

§ 4. Ustala się, że stypendium rektora dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, jest przyznawane w dwóch kategoriach, uzależnionych od uzyskanej przez doktoranta liczby punktów:

1) stypendium kategorii I od 6,00 punktów;

2) stypendium kategorii II do 5,99 punktów.

§ 5. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia / jednolitych magisterskich / na ścieżce anglojęzycznej danego kierunku studiów stacjonarnych I stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym,
określa tabela 1.

Tabela 1.  

Kierunek studiów

Minimalna liczba punktów uprawniająca
 do przyznania stypendium rektora 

administracja

4,53

architektura

4,60

automatyka i robotyka

4,47

budownictwo

3,72

ekonomia

4,59

elektrotechnika

4,33

energetyka i inżynieria środowiska

4,15

fizjoterapia

4,48

informatyka

4,57

informatyka w języku angielskim

4,70

inżynieria bezpieczeństwa

4,43

inżynieria biomedyczna

7,31

logistyka

4,47

lotnictwo i kosmonautyka

4,69

mechanika i budowa maszyn

4,47

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

mechatronika

4,35

technologia żywności i żywienie człowieka

6,53

technologie energetyki odnawialnej

4,25

turystyka i rekreacja

4,63

wychowanie fizyczne

4,32

wzornictwo przemysłowe

4,73

zarządzanie

4,33

zarządzanie i inżynieria produkcji

4,19

 

§ 6. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 2.

Tabela 2.   

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora 

architektura

6,13

ekonomia

5,65

turystyka i rekreacja

5,12

wychowanie fizyczne

5,17

zarządzanie

5,09

 

§ 7. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia / jednolitych magisterskich, rozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 3.

Tabela 3.  

Kierunek studiów

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora

automatyka i robotyka

3,80

budownictwo

3,49

ekonomia

4,40

elektrotechnika

3,88

energetyka i inżynieria środowiska

4,18

fizjoterapia

4,70

informatyka

4,21

logistyka

4,12

mechanika i budowa maszyn

4,00

mechatronika

nie ustalono z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium

 technologia żywności i żywienie   człowieka

4,59

zarządzanie

4,54

zarządzanie i inżynieria produkcji

4,38

 

§ 8. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze zimowym, określa tabela 4.

Tabela 4.   

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora

budownictwo

3,95

ekonomia

4,92

elektrotechnika

4,42

informatyka

4,73

inżynieria środowiska

4,21

mechanika i budowa maszyn

4,57

wychowanie fizyczne

4,80

zarządzanie

4,88

zarządzanie i inżynieria produkcji

4,41

 

§ 9. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych II stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), określa tabela 5.

Tabela 5.   

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora dla studentów
 z rekrutacji w lutym

automatyka i robotyka

5,72

budownictwo

4,61

elektrotechnika

4,88

informatyka

5,24

inżynieria środowiska

5,23

logistyka

6,83

mechanika i budowa maszyn

5,05

zarządzanie i inżynieria produkcji

5,30

 

§ 10. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na kierunku studiów niestacjonarnych II stopnia, rozpoczynającym się w semestrze letnim (rekrutacja w lutym), określa tabela 6.

Tabela 6.   

Kierunek

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora dla studentów
 z rekrutacji w lutym

zarządzanie i inżynieria produkcji

5,13

 

 § 11. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyznania stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, na poszczególnych dyscyplinach studiów doktoranckich, określa tabela 7.

Tabela 7.   

Dyscyplina

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora

automatyka i robotyka

8,10

budownictwo

4,67

elektrotechnika

6,50

  

§ 12. Tracą moc:

1) zarządzenie nr 95/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022;

2) zarządzenie nr 27/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 października 2022 r.