CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie, o:

  1. niepełnosprawności;
  2. stopniu niepełnosprawności;
  3. całkowitej niezdolności do pracy albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  4. zaliczeniu do grupy inwalidów, o którym mowa w art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na rok akademicki lub na semestr, jeżeli kształcenie trwa jeden semestr. Jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności wydane jest na okres krótszy, to stypendium przyznawane jest na czas ważności orzeczenia.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022 dostępne są wyłącznie w formie formularza elektronicznego, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022 można rejestrować w systemie USOSweb od dnia 29 września 2021 r.

Student jest zobowiązany do:

  • wypełnienia i zarejestrowania wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb – w trakcie wypełniania wniosku, student załącza w systemie USOSweb dokumenty, w formie plików pdf/jpg, które stanowią podstawę rozpatrzenia wniosku. 

Po zarejestrowaniu wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb, student jest zobowiązany do jego wydrukowania i podpisania, a następnie do dostarczenia wniosku (bez załączonych w systemie USOSweb dokumentów w formie plików pdf/jpg) do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, w terminie do dnia 16 października 2021 r.

Wypełnienie i zarejestrowanie wniosku w systemie USOSweb nie zwalnia studenta z obowiązku przesłania wydrukowanego i podpisanego wniosku do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta. Można to zrobić za pomocą poczty, bądź kuriera na adres Centrum Obsługi Studenta lub osobiście za pośrednictwem specjalnie do tego celu przygotowanych skrzynek podawczych, które będą znajdować się w holu budynku Łącznik.

Za datę złożenia wniosku przyjmuje się:

  1. dzień złożenia podpisanego wniosku w formie papierowej do Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta;
  2. dzień nadania podpisanych dokumentów w polskiej placówce pocztowej.

UWAGA!

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wydrukować dopiero po kliknięciu „zarejestruj”. Wydruk przed zarejestrowaniem, z napisem „niezatwierdzone” jest nieważny.

Za terminowe złożenie i właściwe skompletowanie wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych odpowiedzialny jest student ubiegający się o świadczenie.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta wzywa studenta do poprawienia lub uzupełnienia tego wniosku w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta wzywa studenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie wskazanym powyżej, może wystąpić z takim wnioskiem także w trakcie semestru. Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami wpłynie do 10 dnia danego miesiąca, a w październiku 2021 r. do 16 dnia miesiąca, to stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie przyznane od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Jeżeli wniosek wpłynie po 10 dniu danego miesiąca, a w październiku 2021 r. po 16 dniu miesiąca, to stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie przyznane od następnego miesiąca, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Szczegółowe przepisy: Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej § 32 - § 36.


Całością spraw związanych z pomocą materialną i przyjmowaniem wniosków o stypendia zajmuje się:

CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA
Biuro Spraw Socjalnych i Stypendiów

Politechnika Opolska, Budynek "Łącznik", pokój 104
ul. S. Mikołajczyka 16, 45- 271 Opole

Telefon: 77 449 8500 wew. 7
e -mail:
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.