CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Szczegółowe przepisy: Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Opolskiej § 32 - § 36

 Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który posiada orzeczenie, o:

  1. niepełnosprawności;
  2. stopniu niepełnosprawności;
  3. całkowitej niezdolności do pracy albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  4. zaliczeniu do grupy inwalidów, o którym mowa w art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021 w wersji papierowej wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, należy składać w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, w terminie do dnia10 października 2020 r.

Za terminowe złożenie i właściwe skompletowanie wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych odpowiedzialny jest student ubiegający się o świadczenie.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i wzywa studenta do poprawienia lub uzupełnienia tego wniosku w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i na wykazie złożonych dokumentów wskazuje brakujące dokumenty oraz wzywa do usunięcia braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie wskazanym powyżej, może wystąpić z takim wnioskiem także w trakcie semestru. Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z orzeczeniem o niepełnosprawności wpłynie do 10 dnia danego miesiąca, pomoc materialną w zakresie złożonego wniosku przyznaje się od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Jeżeli wniosek wpłynie po 10 dniu danego miesiąca, pomoc materialną w zakresie złożonego wniosku przyznaje się od następnego miesiąca, bez wyrównania za poprzednie miesiące.