eStudent USOSweb Archiwum Prac Dyplomowych

W ramach pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018, studenci i doktoranci Politechniki Opolskiej mogą ubiegać się następujące świadczenia:

 1. Stypendium socjalne.
 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.
 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 4. Stypendium dla najlepszych doktorantów.
 5. Zapomoga.

Informacje dodatkowe:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Cudzoziemcy.
 3. Komisje stypendialne.
 4. Przepisy końcowe.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów 

Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb. Wniosek będzie dostępny w USOSweb od 1 września 2017r. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy) wniosek dostępny będzie w terminie od 1 marca 2018r.

Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2017r. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy) wniosek należy złożyć w terminie do 30 marca 2018r. Student otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

We wniosku w systemie USOSweb, oprócz średniej ocen, można wykazać także osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – zgodnie z katalogiem osiągnięć, obowiązującym od roku akademickiego 2017/2018. Na wydrukowanym i podpisanym wniosku należy uzyskać akceptację wykazanych osiągnięć, zgodnie z przepisami § 4 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykazane osiągnięcia. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2017 r. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy) komplet dokumentów należy złożyć w terminie do 30 marca 2018 r. Student otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

Student może przedłożyć dokumentację dotyczącą tylko i wyłącznie osiągnięć wskazanych przez niego podczas wypełniania wniosku w systemie USOSweb.

Złożenie wniosku po przyjętych w Uczelni terminach będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

W przypadku złożenia wniosku bez kompletu wymaganych dokumentów, ale w terminie do 17 października 2017r. (do 30 marca 2018r. - dla naboru lutowego) pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i na wykazie złożonych dokumentów (załącznik nr 11) wskazuje brakujące dokumenty oraz wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

Najważniejsze zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018:

 • W katalogu osiągnięć naukowych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów dodano osiągnięcie: „Realizacja zadań projektowych w ramach projektu Interdyscyplinarne Kreatywne Rozwiązania (IKRa) potwierdzona certyfikatem udziału w projekcie";
 • W katalogu osiągnięć naukowych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów w wierszu: „Referat wygłoszony w trakcie konferencji naukowej" dodano zapis: „za jeden referat można przyznać 1,50 pkt, nawet jeśli był on wygłoszony na kilku konferencjach naukowych";
 • W katalogu osiągnięć artystycznych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów dodano osiągnięcie: „Aktywna działalność w Akademickim Chórze Politechniki Opolskiej lub w Orkiestrze Politechniki Opolskiej (zdobyte nagrody lub wyróżnienia oraz prezentacje utworów muzycznych wykonane przez Akademicki Chór Politechniki Opolskiej lub Orkiestrę Politechniki Opolskiej student może wykazać we wniosku jedynie jako aktywną działalność w Akademickim Chórze Politechniki Opolskiej lub w Orkiestrze Politechniki Opolskiej)".

Stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na dany rok akademicki wraz z wymaganymi dokumentami studenci składają w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, a doktoranci u kierownika studiów doktoranckich, w terminach:

 • kandydaci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w rekrutacji zakończonej w m-cu lipcu do 31 sierpnia 2017r.,
 • kandydaci przyjęci na I rok studiów w rekrutacji zakończonej w m-cu wrześniu do 10 października 2017r.,
 • studenci pozostałych lat do 10 października 2017r.,
 • doktoranci do 10 października 2017r.

Za terminowe złożenie i właściwe skompletowanie wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych odpowiedzialny jest student ubiegający się o świadczenie.

Wnioski o przyznanie ww. stypendiów wraz z wymaganymi dokumentami studenci mogą składać w Centrum Obsługi Studenta, a doktoranci u kierownika studiów doktoranckich, już w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień, do terminów wskazanych powyżej. Wnioski złożone w lipcu, sierpniu i wrześniu są traktowane jak złożone 1 października.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i wzywa studenta do poprawienia lub uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku złożenia wniosek bez wymaganych dokumentów, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i na wykazie złożonych dokumentów (druk nr 11) wskazuje brakujące dokumenty oraz wzywa do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie pomocy materialnej w terminie wskazanym powyżej, może wystąpić z takim wnioskiem także w trakcie semestru. Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami wpłynie do 10 dnia danego miesiąca, pomoc materialną w zakresie złożonego wniosku przyznaje się od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Jeżeli wniosek wpłynie po 10 dniu danego miesiąca, pomoc materialną w zakresie złożonego wniosku przyznaje się od następnego miesiąca, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej, wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej oraz oświadczeń są dostępne na stronie internetowej Uczeni.