English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenie nr  30 / 2019 Rektora Politechniki Opolskiej  z dnia 20 maja 2019 r. w sprawieopłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Opolską na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020.

 Na podstawie art. 79 i art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) z a r z ą d z a   s i ę, co następuje:  

§ 1. 1. Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, na poszczególnych kierunkach studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 określa poniższa tabela.                                                       

Lp.

Kierunek studiów

Opłata semestralna (zł)

studia pierwszego stopnia / jednolite studia magisterskie*

studia drugiego stopnia

 1.  

Administracja

1600

-

 1.  

Automatyka i robotyka

1900

1900

 1.  

Budownictwo

1600

1700

 1.  

Ekonomia

1600

1700

 1.  

Elektrotechnika

1900

1900

 1.  

Energetyka i inżynieria środowiska

1800

-

 1.  

Fizjoterapia

2450*

2450

 1.  

Informatyka

1950

2100

 1.  

Inżynieria bezpieczeństwa

1950

-

 1.  

Inżynieria środowiska

-

2000

 1.  

Logistyka

1950

2300

 1.  

Mechanika i budowa maszyn

1800

2000

 1.  

Mechatronika

1800

-

 1.  

Technologia żywności i żywienie człowieka

2100

-

 1.  

Turystyka i rekreacja

1800

1800

 1.  

Wychowanie fizyczne

1800

I semestr - 1800;

II, III, IV semestr:

specjalność nauczycielsko-instruktorska1800

specjalność nauczycielsko-trenerska2250

 1.  

Zarządzanie

1600

1700

 1.  

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1950

2400

2. Opłaty semestralne za kształcenie na studiach niestacjonarnychmogą być wnoszone             w pełnej wysokości w terminie:                

 • do 10 października za semestr zimowy;
 • do 22 lutego za semestr letni,    

 lub w czterech równych ratach w terminach: 

 • w semestrze zimowym: I rata do 10 października, II rata do 10 listopada, III rata do 10 grudnia, IV rata do 10 stycznia;
 • w semestrze letnim: I rata do 22 lutego, II rata do 10 marca, III rata do 10 kwietnia, IV rata do 10 maja.

 § 2. Wysokość opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku angielskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 wnoszonych przez obywateli polskich wynosi 2554 zł za semestr i pobierana jest na następujących kierunkach studiów: 

 • pierwszego stopnia: Architektura, Budownictwo, Informatyka, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technologia żywności i żywienie człowieka, Zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • drugiego stopnia: Architektura, Budownictwo, Inżynieria środowiska, Logistyka, Mechanika i budowa maszyn, Zarządzanie. 

§ 3. 1. Wysokość opłaty za jedną godzinę obowiązkowych zajęć dydaktycznych wymagających powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce (nie dotyczy wykładu) oraz zajęć nieobjętych programem studiów, wynosi 10,00 zł na wszystkich poziomach kształcenia i formach studiów. 

2. Opłata za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce, również te które były realizowane w trybie awansu, oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, jest wnoszona w postaci opłaty semestralnej, której wysokość jest obliczana wg wzoru: 

Wo = 10 zł  ∙   Lh 

gdzie: Lh – sumaryczna liczba godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych wymagających powtarzania/zajęć nieobjętych planem studiów.

3. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce:

 • za powtarzanie zajęć w trybie rejestracji na kolejny semestr z długiem punktowym, za semestr zimowy do siedmiu dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej semestru zimowego;
 • za powtarzanie zajęć w trybie rejestracji na kolejny semestr z długiem punktowym, za semestr letni do siedmiu dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej semestru letniego;
 • za powtarzanie zajęć w trybie powtarzanego semestru na 10 dni przed rozpoczęciem semestru.

4. Opłatę za zajęcia nieobjęte programem studiów, wnosi się w terminie do 10 dni od rozpoczęcia semestru. 

§ 4. 1. Wysokość opłat za kształcenie na studiach podyplomowych określana jest według indywidualnego preliminarza kosztów. 

2. Za kształcenie na studiach podyplomowych wnoszona jest opłata semestralna w pełnej wysokości, której należy dokonać w terminie do 10 października w semestrze zimowym i do 22 lutego w semestrze letnim lub w czterech równych ratach w następujących terminach: 

 • w semestrze zimowym: I rata do 10 października, II rata do 10 listopada, III rata do 10 grudnia, IV rata do 10 stycznia;
 • w semestrze letnim: I rata do 22 lutego, II rata do 10 marca, III rata do 10 kwietnia, IV rata do 10 maja.

3. W szczególnym przypadku dziekan wydziału może zdecydować o konieczności wniesienia opłat semestralnych za kształcenie na studiach podyplomowych w pełnej wysokości. 

§ 5. Szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat określa Rektor Politechniki Opolskiej. 

§ 6. Opłaty za studia oraz usługi edukacyjne wnoszone są na rachunek bankowy wskazany przez Politechnikę Opolską. 

7. Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa umowa w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta pomiędzy Politechniką Opolską a studentem lub uczestnikiem studiów podyplomowych. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 31/2019 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawieopłat wnoszonych przez cudzoziemców za podejmowanie i odbywanie na Politechnice Opolskiej studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 2 w zw. z art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Cudzoziemcy podejmujący i odbywający kształcenie na zasadach odpłatności, studia, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia na Politechnice Opolskiej wnoszą opłaty za usługi edukacyjne. 

2. Ustala się następującą wysokość rocznych opłat za odbywanie studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020, przez cudzoziemców na Politechnice Opolskiej: 

 • na studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim - 4 600 PLN;
 • na studiach niestacjonarnych pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w wysokości opłat jakie obowiązują obywateli polskich;
 • na stacjonarnych studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku angielskim – 3000 EUR;
 • na studiach podyplomowych, zgodnie z kalkulacją kosztów kształcenia. 

3. W przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich opłata semestralna stanowi połowę opłaty rocznej określonej w ust. 2. 

§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 2, wnoszone są na rachunek bankowy wskazany przez Politechnikę Opolską w następujących terminach: 

 • w pełnej wysokości w terminie do 10 października za semestr zimowy;
 • w pełnej wysokości w terminie do 22 lutego za semestr letni,

 lub w ratach:

 • w semestrze zimowym: I rata do 10 października, II rata do 10 listopada, III rata do 10 grudnia, IV rata do 10 stycznia;
 • w semestrze letnim: I rata do 22 lutego, II rata do 10 marca, III rata do 10 kwietnia, IV rata do 10 maja. 

§ 3. 1. Niezależnie od opłat wymienionych w § 1, cudzoziemcy wnoszą opłatę za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce (nie dotyczy wykładu), również te, które były realizowane w trybie awansu oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów. 

2. Wysokość opłaty za jedną godzinę obowiązkowych zajęć dydaktycznych wymagających powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce (nie dotyczy wykładu), również te, które były realizowane w trybie awansu oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów na określonym kierunku, wynosi 10,00 PLN na studiach prowadzonych w języku polskim oraz 5 EUR na studiach prowadzonych w języku angielskim, na wszystkich poziomach kształcenia i formach studiów. 

3. Opłata za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce (nie dotyczy wykładu), również tych, które były realizowane w trybie awansu oraz za zajęcia nieobjęte programem studiów na określonym kierunku, wnoszona jest w wysokości obliczanej według wzoru: 

 • Wo = 10 PLN x Lh (na studiach prowadzonych w języku polskim); 
 • Wo = 5 EUR x Lh (na studiach prowadzonych w języku angielskim) 

 – gdzie Wo oznacza wysokość opłaty, a  Lh sumaryczną liczbę godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych wymagających powtarzania. 

4. Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy wskazany przez Politechnikę Opolską w następujących terminach: 

 • za powtarzanie zajęć w trybie rejestracji na kolejny semestr z długiem punktowym, za semestr zimowy do siedmiu dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej semestru zimowego;
 • za powtarzanie zajęć w trybie rejestracji na kolejny semestr z długiem punktowym, za semestr letni do siedmiu dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej semestru letniego;
 • za powtarzanie zajęć w trybie powtarzanego semestru na 10 dni przed rozpoczęciem semestru. 

§ 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy. 

§ 5. Cudzoziemcy przyjęci na studia lub studia doktoranckie albo przyjęci w celu uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Politechnice Opolskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia ponoszą opłaty na zasadach i w wysokości określonej w przepisach dotychczasowych do ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo badań naukowych i prac rozwojowych. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.