English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenie nr 42/2018 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Opolską na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019.

Na podstawie art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, na poszczególnych kierunkach studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 określa poniższa tabela. 

Lp.

Kierunek studiów

Opłata semestralna (zł)

studia pierwszego stopnia / jednolite studia magisterskie*

studia drugiego stopnia

1.

Administracja

1600

-

2.

Automatyka i robotyka

1900

1900

3.

Budownictwo

1600

1700

4.

Ekonomia

1600

1700

5.

Elektrotechnika

1900

1900

6.

Energetyka i inżynieria środowiska

1800

-

7.

Fizjoterapia

2450*

2450

8.

Informatyka

1950

2100

9.

Inżynieria bezpieczeństwa

1950

-

10.

Inżynieria środowiska

-

2000

11.

Logistyka

1950

2200

12.

Mechanika i budowa maszyn

1800

2000

13.

Mechatronika

1800

-

14.

Technologia żywności i żywienie człowieka

2100

-

15.

Turystyka i rekreacja

1800

1800

16.

Wychowanie fizyczne

1800

I semestr - 1800;

II, III, IV semestr:

specjalność nauczycielsko-instruktorska1800

specjalność nauczycielsko-trenerska2250

17.

Zarządzanie

1600

1700

18.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1950

2200

 

2. Wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach niestacjonarnych określonych w ust. 1, może zostać zwiększona nie więcej niż o 10% rocznie, w przypadku zmiany wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w Uczelni studiów i zajęć na studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów.

§ 2. Szczegółowe zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat określa Senat Politechniki Opolskiej.

§ 3. 1. Opłaty za studia oraz usługi edukacyjne wnoszone są na rachunek bankowy wskazany przez Politechnikę Opolską.

2. Opłaty semestralne za kształcenie na studiach niestacjonarnychmogą być wnoszone             w pełnej wysokości w terminie:                 

  1. do 10 października za semestr zimowy;
  2. do 22 lutego za semestr letni,

lub w czterech równych ratach w terminach:

  1. w semestrze zimowym: I rata do 10 października, II rata do 10 listopada, III rata do 10 grudnia, IV rata do 10 stycznia;
  2. w semestrze letnim: I rata do 22 lutego, II rata do 10 marca, III rata do 10 kwietnia, IV rata do 10 maja.

3. Za kształcenie na studiach podyplomowych wnoszona jest opłata semestralna w pełnej wysokości, której należy dokonać w terminie do 10 października w semestrze zimowym i do 22 lutego w semestrze letnim lub w czterech równych ratach w następujących terminach:

  1. w semestrze zimowym: I rata do 10 października, II rata do 10 listopada, III rata do 10 grudnia, IV rata do 10 stycznia;
  2. w semestrze letnim: I rata do 22 lutego, II rata do 10 marca, III rata do 10 kwietnia, IV rata do 10 maja.

4. W szczególnym przypadku dziekan wydziału może zdecydować o konieczności wniesienia opłat semestralnych za kształcenie na studiach podyplomowych w pełnej wysokości.

§ 4. 1. Wysokość opłaty za jedną godzinę obowiązkowych zajęć dydaktycznych wymagających powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce (nie dotyczy wykładu) oraz zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, wynosi 10,00 zł na wszystkich poziomach kształcenia i formach studiów.

2. Opłata za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce, również te które były realizowane w trybie awansu, oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, jest wnoszona w postaci opłaty semestralnej, której wysokość jest obliczana wg wzoru: 

Wo = 10 zł  ∙   Lh 

     gdzie: Lh – sumaryczna liczba godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych wymagających powtarzania/zajęć nieobjętych planem studiów.

3. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce:

  1. za powtarzanie zajęć w trybie rejestracji na kolejny semestr z długiem punktowym, za semestr zimowy do siedmiu dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej semestru zimowego;
  2. za powtarzanie zajęć w trybie rejestracji na kolejny semestr z długiem punktowym, za semestr letni do siedmiu dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej semestru letniego;
  3. za powtarzanie zajęć w trybie powtarzanego semestru na 10 dni przed rozpoczęciem semestru.

4. Opłatę za zajęcia nieobjęte planem studiów, w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku, wnosi się w terminie do 10 dni od rozpoczęcia semestru.

§ 5. Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa umowa w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta pomiędzy Politechniką Opolską a studentem lub uczestnikiem studiów podyplomowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.