CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Dyplomowanie: Informacje podstawowe

Procedura składania prac dyplomowych

W dniu 15 grudnia 2020r. weszło w życie Zarządzenie 111/2020 Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie zasad i trybu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w czasie ograniczenia funkcjonowania Politechniki Opolskiej w Opolu. § 3 zarządzenia reguluje procedurę składanie prac dyplomowych oraz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zarządzenia i postępowanie zgodnie z jego zapisami.

Procedura dyplomowania

  1. Procedura dyplomowa inicjowana jest przez studenta, poprzez złożenie wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, który jest załącznikiem do zarządzenia.
  2. Skan wypełnionego wniosku student przesyła ze swojego uczelnianego adresu e-mail na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Po przesłaniu przez promotora pracy dyplomowej do COS-u wniosku o powołanie recenzenta, dane dotyczące pracy dyplomowej są rejestrowane, a student po zalogowaniu uzupełnia wymagane dane i załącza wymagane dokumenty w Archiwum Prac Dyplomowych - https://apd.po.edu.pl (hasło i login jak do USOSweb), które szczegółowo wymieniono w § 3 w punkcie 6 zarządzenia.

Pliki do pobrania

Poniżej niezbędne druki do pobrania, uzupełnienia i załączenia w APD w wersji PDF (poza pracą dyplomową):

Pozostałe informacje uzupełnia się słownie lub poprzez zaklikanie oświadczeń.

UWAGA! Poza umieszczeniem pracy dyplomowej oraz wymaganych dokumentów w APD student nie jest zobowiązany do dostarczenia ich wersji papierowych do Centrum Obsługi Studenta. 

Opłata za dyplom

Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020 nie wnoszą opłat za wydanie podstawowego kompletu dyplomu. W komplecie student otrzymuje oryginał i 2 odpisy – w tym jeden odpis może być w języku angielskim. Student może otrzymać poza kompletem dodatkowy odpis w języku angielskim, za który uiszcza opłatę w wysokości 20,- zł.
Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej, wnoszą opłatę za wydanie dyplomu na dotychczasowych zasadach, tzn. 60,- zł za komplet podstawowy (oryginał i 2 odpisy) i 40 zł za dodatkowy odpis w języku angielskim.

Termin składania prac dyplomowych

Zgodnie z Regulaminem studiów Politechniki Opolskiej, paragraf 31 ust. 1, student, który nie złoży pracy dyplomowej w terminie do końca sesji egzaminacyjnej tj. do dnia 14.02.2021r., zostaje skreślony z listy studentów.

Za termin złożenia pracy dyplomowej uważa się datę akceptacji przez promotora zamieszczonej przez studenta elektronicznej wersji pracy dyplomowej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych, po pozytywnej weryfikacji przez Jednolity System Antyplagiatowy.

Na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez promotora pracy dyplomowej, dziekan może przedłużyć termin jej złożenia najpóźniej do dnia 5 maja 2021r., zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2020 Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.

System Zapewnienia Jakości Kształcenia: Ankiety absolwenta

W związku z funkcjonowaniem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Opolskiej prosimy o uzupełnienie ankiety absolwenta.

Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie przez Państwa przyczyni się do poprawy programów kształcenia i warunków studiowania

Pobierz druk ankiety...