CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Dyplomowanie: Informacje podstawowe

Procedura składania prac dyplomowych

W związku z komunikatem Rektora nr 2/2022 z dnia 20.01.2022r. o przejściu nauczania w tryb zdalny, informujemy, że  egzaminy dyplomowe realizowane będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli forma lub specyfika danych egzaminów dyplomowych nie pozwala na ich realizację w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mogą one odbywać się stacjonarnie. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan lub upoważniony prodziekan, w porozumieniu z dziekanem danego Wydziału. Dziekan wydziału, na którym egzaminy dyplomowe są realizowane zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo osobom prowadzącym oraz osobom biorącym w nich udział.

Wobec czego student nie jest zobowiązany do złożenia podania o obronę zdalną. Student składa podanie o obronę w trybie stacjonarnym tylko wtedy, gdy mają miejsce szczególnie uzasadnione przypadki przytoczone powyżej, lub jeśli student nie posiada możliwości technicznych umożliwiających mu uczestnictwo w obronie w trybie zdalnym (np. brak odpowiedniego sprzętu komputerowego lub Łącza internetowego). W tym celu na wydziałach przygotowane zostaną pokoje, wyposażone w komputer i łącze internetowe, z których student będzie mógł skorzystać.

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/2022, § 3 pkt 3,  po ustaleniu terminu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, student przesyła niezwłocznie ze swojego studenckiego adresu e-mail do dziekana właściwego wydziału za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informację o posiadaniu dostępu do łącza internetowego o przepustowości wystarczającej do przesłania transmisji dźwięku i obrazu oraz komputera wyposażonego w mikrofon, głośniki i kamerę umożliwiające przesyłanie dźwięku i obrazu za pomocą tego łącza.

Pliki do pobrania

Poniżej niezbędne druki do pobrania, uzupełnienia i załączenia w APD w wersji PDF (poza pracą dyplomową):

Pamiętaj! Pliki należy dołączyć do zestawu razem z pracą dyplomową. Po przekazaniu pracy do sprawdzenia przez program antyplagiatowy nie będzie już możliwości wgrania dodatkowych plików do zestawu.

Pozostałe informacje uzupełnia się słownie lub poprzez zaklikanie oświadczeń.

UWAGA! Poza umieszczeniem pracy dyplomowej oraz wymaganych dokumentów w APD student nie jest zobowiązany do dostarczenia ich wersji papierowych do Centrum Obsługi Studenta. 

Opłata za dyplom

Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020 i w latach późniejszych nie wnoszą opłat za wydanie podstawowego kompletu dyplomu. W komplecie student otrzymuje oryginał i 2 odpisy dyplomu i oryginał i 2 odpisy suplementu – w tym jeden odpis dyplomu i suplementu może być w języku angielskim. Student może otrzymać poza kompletem dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim, za które uiszcza opłatę łączną w wysokości 40,- zł.

Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej, wnoszą opłatę za wydanie dyplomu na dotychczasowych zasadach, tzn. 60,- zł za komplet podstawowy (oryginał i 2 odpisy dyplomu i oryginał i 2 odpisy suplementu) i 40 zł za dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim.

Termin składania prac dyplomowych

Zgodnie z Regulaminem studiów Politechniki Opolskiej, paragraf 31 ust. 1, student, który nie złoży pracy dyplomowej w terminie do końca sesji egzaminacyjnej tj. do dnia 20.02.2022 r., zostaje skreślony z listy studentów.

Za termin złożenia pracy dyplomowej uważa się datę akceptacji przez promotora zamieszczonej przez studenta elektronicznej wersji pracy dyplomowej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych, po pozytywnej weryfikacji przez Jednolity System Antyplagiatowy.

Na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez promotora pracy dyplomowej, dziekan może przedłużyć termin jej złożenia najpóźniej do dnia 4.05.2022 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2021 Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022.

System Zapewnienia Jakości Kształcenia: Ankiety absolwenta

W związku z funkcjonowaniem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Opolskiej prosimy o uzupełnienie ankiety absolwenta.

Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie przez Państwa przyczyni się do poprawy programów kształcenia i warunków studiowania

Pobierz druk ankiety...