English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Dyplomowanie: Informacje podstawowe

Składanie dokumentów

Pracę dyplomową z kompletem dokumentów należy składać w Centrum Obsługi Studenta, w terminie na tydzień przed obroną. Prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionych wymogów. 

Ważna informacja dla dyplomantów, którzy kończą studia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Procedura przygotowania dokumentacji i prowadzenia obron znajduje się na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta zakładka praca dyplomowa, egzamin dyplomowy oraz Archiwum Prac Dyplomowych.

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Student, który nie złoży pracy dyplomowej w terminie do końca sesji egzaminacyjnej tj. do dnia 08.07.2019r., zostaje skreślony z listy studentów.
 2. Student może złożyć podanie do prodziekana ds. dydaktyki, pozytywnie zaopiniowane przez promotora pracy dyplomowej o przedłużenie terminu jej złożenia nie dłużej jednak niż o 3 miesiące tj. do dnia 08.10.2019. W okresie tym student zachowuje prawa studenta z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej.
 3. Student, który składa egzamin dyplomowy po terminie określonym planem studiów, w wyniku przedłużenia złożenia pracy dyplomowej nie może otrzymać dyplomu ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 4. Osoba skreślona z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej ma prawo do wznowienia studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego, nie później niż jeden rok od daty skreślenia. Osoba taka musi złożyć podanie do prodziekana ds. dydaktyki, pozytywnie zaopiniowane przez promotora pracy dyplomowej (druk do pobrania ze strony internetowej Centrum Obsługi Studenta – zakładka druki - podania).

Terminy obron

Terminy egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020:

terminy obron 02

Procedura przygotowania dokumentacji i prowadzenia obron w COS

 1. Regulaminowy termin składania prac dyplomowych:
  1. studia STACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA: wszystkie kierunki studiów – 23 lutego 2020 r.
  2. studia NIESTACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA: wszystkie kierunki studiów – 23 lutego 2020 r.
 2. Wymagania programowe i formalne składania pracy dyplomowej:
  1. pracę dyplomową należy złożyć w 1 egzemplarzu w Centrum Obsługi Studenta co najmniej na tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jeśli promotor i recenzent chcą wydrukowane egzemplarze pracy, student przekazuje je bezpośrednio promotorowi i recenzentowi (nie składa ich w Centrum Obsługi Studenta). Recenzje, promotor i recenzent wypełniają bezpośrednio poprzez aplikację Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Po wydrukowaniu recenzji z APD i ich podpisaniu promotor i recenzent przekazują je bezpośrednio na obronie. W APD student po zalogowaniu na stronie https://apd.po.edu.pl/ (hasło i login jak do USOSWeb) wprowadza streszczenie swojej pracy, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim oraz pracę w formacie PDF, maksymalnie w trzech częściach, rozmiar każdej części musi być poniżej 15 MB, w celu sprawdzenia pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym;
  2. pracę dyplomową należy wykonać w tzw. oprawie miękkiej (termicznej), obowiązkowo w formie wydruku dwustronnego lub dwustronnej kserokopii. Do egzemplarza tego należy dołączyć zgodną z treścią pracy jej kompletną wersję elektroniczną zapisaną na nośniku typu CD-R/RW lub DVD umieszczoną w papierowym lub foliowym opakowaniu, w formacie PDF (praca w postaci pojedynczego pliku zawierającego wszystkie strony, odpowiednio opisaną: imię i nazwisko autora pracy, kierunek studiów, specjalność (dot. II stopnia), nazwisko promotora, praca magisterska/inżynierska/licencjacka, temat pracy w języku polskim i angielskim. Jeżeli praca ma charakter zespołowy, tzn. wykonana została przez więcej niż jednego studenta, każdy z wykonawców jest zobowiązany złożyć tego typu egzemplarz pracy do akt;
  3. praca dyplomowa powinna być opatrzona podpisem promotora, co świadczy o zgodzie promotora na przyjęcie pracy oraz pozytywnej jej ocenie.

Ważne: niedostosowanie się do powyższych wymagań skutkować może niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego;

 1. Dokumenty wymagane do dokumentacji toku studiów:
  1. zestawienie ocen, wydrukowane z aplikacji USOSWeb, sprawdzone i podpisane przez studenta,
  2. karta tematu pracy dyplomowej. Dyplomant, który posiada już kartę tematu pracy drugi raz nie wypełnia;
  3. oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej i o zgodności formy papierowej pracy z jej wersją elektroniczną składa student (oświadczenie powinno być wklejone do pracy);
  4. dodatkowe informacje do suplementu należy wypełnić (m.in. praktyki programowe i ponadprogramowe), wydrukować, oraz nagrać na tym samym nośniku co praca dyplomowa jako osobny plik typu .doc lub .docx. Osoby, które składają wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim zobowiązane są złożyć dodatkowe informacje do suplementu także w tym języku i wypełnić jak powyżej;
  5. wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na język angielski.

 UWAGA: Druki i formularze można pobrać ze strony: podania, wnioski, oświadczenia).

W związku z funkcjonowaniem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Opolskiej prosimy o uzupełnienie ankiety absolwenta. Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie przez Państwa przyczyni się do poprawy programów kształcenia i warunków studiowania (druk).

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wymogów formalnych i programowych, a w szczególności:
  1. zaliczenie wszystkich semestrów studiów;
  2. zaliczenia pracy dyplomowej przez promotora po przedłożeniu przez operatora wydziałowego pozytywnego raportu z procedury antyplagiatowej;
  3. uzupełnienie w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) wszystkich wymaganych pól dotyczących pracy dyplomowej oraz umieszczenie w APD pracy dyplomowej w formacie PDF, maksymalnie w trzech częściach, rozmiar każdej części musi być poniżej 15 MB. Instrukcja dla dyplomanta korzystania z APD dostępna jest przed zalogowaniem się do APD na stronie https://apd.po.edu.pl/. Dostęp do APD - tak jak do USOSWeb;
  4. wystawienie przez promotora i recenzenta pozytywnej oceny pracy dyplomowej;
  5. przedłożenie przez promotora i recenzenta opinii (recenzji) pracy dyplomowej;
  6. przedłożenie przez operatora wydziałowego pozytywnego raportu z procedury antyplagiatowej;
  7. wniesienie opłaty za druk dyplomu (60 zł) – płatne na indywidualne konto (opłata administracyjna);
  8. wniesienie, jeżeli złożono wniosek, opłaty za odpis dyplomu w języku angielskim (40 zł) – płatne na indywidualne konto (opłata administracyjna)
 1. Egzamin dyplomowy odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Opolskiej Nr 32/2019, dot. harmonogramu obron;
 2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana.
 3. Egzamin dyplomowy składa się z:
  • obrony pracy dyplomowej,
  • egzaminu końcowego;
 4. Na egzaminie dyplomowym student prezentuje pracę dyplomową (do 10 min.), odpowiada na pytania dotyczące pracy (obrona pracy), a następnie składa egzamin końcowy, podczas którego otrzymuje co najmniej trzy pytania egzaminacyjne z zakresu danego kierunku studiów;
 5. Ocenę z obrony pracy dyplomowej ustala się uwzględniając zarówno sposób referowania osiągnięć pracy jak i odpowiedzi na pytania dotyczące pracy;
 6. Warunkiem zdania egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z większości odpowiedzi na zadane pytania;
 7. Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej i egzaminu końcowego;
 8. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej i negatywnej oceny z egzaminu końcowego, student powtarza w następnym terminie jedynie egzamin końcowy;
 9. Z dniem złożenia egzaminu dyplomowego następuje ukończenie studiów.
 10. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1. ukończyli studia w terminie określonym planem studiów;
  2. osiągnęli średnią ocen z toku studiów co najmniej 4,60;
  3. uzyskali z pracy dyplomowej, o ile występuje w planie studiów i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre (średnia 5,0).

UWAGA! Student, który otrzyma zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy o 3 miesiące nie spełnia warunku otrzymania dyplomu z wyróżnieniem.

Rygory:

 1. w przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu, jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej, niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty egzaminu pierwszego;
 2. w przypadku, gdy niezgłoszenie studenta na egzamin dyplomowy było usprawiedliwione, dziekan wyznacza nowy termin egzaminu, traktowany jako pierwszy (usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie dyplomowym powinno być złożone dziekanowi w ciągu trzech dni roboczych od terminu egzaminu);
 1. na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez promotora pracy dyplomowej, dziekan może przedłużyć termin jej złożenia, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.
 2. student, który nie złoży pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie zostaje skreślony z listy studentów.

Absolwent powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni udokumentowane kartą obiegową w formie elektronicznej w systemie USOSweb najpóźniej w dniu odbioru dyplomu.

Informacje dla studentów kierunku wychowanie fizyczne II-go stopnia (dotyczy legitymacji instruktora, dyplomu trenera)

Informacje dla studentów kierunku wychowanie fizyczne II-go stopnia (dotyczy legitymacji instruktora, dyplomu trenera)

Informacje dla studentów ubiegających się o wydanie legitymacji instruktora i dyplomu trenera (w określonej dyscyplinie sportu, oraz trenera personalnego i przygotowania  motorycznego) na kierunku wychowanie fizyczne studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia.

 1. Podstawą wydania dyplomu trenera (w określonej dyscyplinie sportu  oraz personalnego i przygotowania motorycznego ) o specjalności nauczycielsko-trenerskiej jest spełnienie następujących warunków:
  • - zrealizowanie programu kształcenia przewidzianego w ramach specjalności trenerskiej i wypełnienie wszystkich jego wymogów,
  • - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
  • - zdanie egzaminu końcowego ze specjalizacji trenerskiej 
 2. Podstawą wydania legitymacji instruktora sportu o specjalności nauczycielsko-instruktorskiej jest spełnienie następujących warunków:
  • - zrealizowanie programu kształcenia przewidzianego w ramach specjalności instruktorskiej i wypełnienie wszystkich jego wymogów,
  • - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
  • - zdanie egzaminu końcowego ze specjalizacji sportowej 

oraz należy przedłożyć w Centrum Obsługi Studenta:

 • zdjęcie formatu 3,5x4.5 cm
 • dowód wpłaty za druk dyplomu trenera w wysokości 30 zł
 • dowód wpłaty za druk legitymacji instruktora sportu w wysokości 20 zł.