English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Dyplomowanie: Informacje podstawowe

Składanie dokumentów

 1. Student, który nie złoży pracy dyplomowej w terminie do końca sesji egzaminacyjnej tj. do dnia 16.02.2020r., zostaje skreślony z listy studentów.
 2. Student może złożyć podanie do prodziekana ds. dydaktyki, pozytywnie zaopiniowane przez promotora pracy dyplomowej o przedłużenie terminu jej złożenia nie dłużej jednak niż o 3 miesiące. W okresie tym student zachowuje prawa studenta z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej.
 3. Osoba skreślona z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej ma prawo do wznowienia studiów na ostatni semestr studiów na zasadach określonych przez dziekana (Regulamin Studiów Politechniki Opolskiej, paragraf 25).

Terminy obron

Terminy egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020:

terminy obron 02

Wydział Inżynierii Systemów Technicznych    29.06.2020 - 03.07.2020

Procedura przygotowania dokumentacji i prowadzenia obron w COS

 1. Regulaminowy termin składania prac dyplomowych:
  1. studia STACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA: wszystkie kierunki studiów – 16 lutego 2020 r.
  2. studia NIESTACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA: wszystkie kierunki studiów – 16 lutego 2020 r.
 2. Wymagania programowe i formalne składania pracy dyplomowej:
  1. pracę dyplomową należy złożyć w 1 egzemplarzu w Centrum Obsługi Studenta co najmniej na tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Jeśli promotor i recenzent chcą wydrukowane egzemplarze pracy, student przekazuje je bezpośrednio promotorowi i recenzentowi (nie składa ich w Centrum Obsługi Studenta). Recenzje, promotor i recenzent wypełniają bezpośrednio poprzez aplikację Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Po wydrukowaniu recenzji z APD i ich podpisaniu promotor i recenzent przekazują je bezpośrednio na obronie. W APD student po zalogowaniu na stronie https://apd.po.edu.pl/ (hasło i login jak do USOSWeb) wprowadza streszczenie swojej pracy, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim oraz pracę w formacie PDF, maksymalnie w trzech częściach, rozmiar każdej części musi być poniżej 15 MB, w celu sprawdzenia pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym;
  2. pracę dyplomową należy wykonać w tzw. oprawie miękkiej (termicznej), obowiązkowo w formie wydruku dwustronnego lub dwustronnej kserokopii. Do egzemplarza tego należy dołączyć zgodną z treścią pracy jej kompletną wersję elektroniczną zapisaną na nośniku typu CD-R/RW lub DVD umieszczoną w papierowym lub foliowym opakowaniu, w formacie PDF (praca w postaci pojedynczego pliku zawierającego wszystkie strony, odpowiednio opisaną: imię i nazwisko autora pracy, kierunek studiów, specjalność (dot. II stopnia), nazwisko promotora, praca magisterska/inżynierska/licencjacka, temat pracy w języku polskim i angielskim. Jeżeli praca ma charakter zespołowy, tzn. wykonana została przez więcej niż jednego studenta, każdy z wykonawców jest zobowiązany złożyć tego typu egzemplarz pracy do akt;
  3. praca dyplomowa powinna być opatrzona podpisem promotora, co świadczy o zgodzie promotora na przyjęcie pracy oraz pozytywnej jej ocenie.

Ważne: niedostosowanie się do powyższych wymagań skutkować może niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego;

 1. Dokumenty wymagane do dokumentacji toku studiów:
  1. zestawienie ocen, wydrukowane z aplikacji USOSWeb, sprawdzone i podpisane przez studenta,
  2. karta tematu pracy dyplomowej. Dyplomant, który posiada już kartę tematu pracy drugi raz nie wypełnia;
  3. oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej i o zgodności formy papierowej pracy z jej wersją elektroniczną składa student (oświadczenie powinno być wklejone do pracy);
  4. dodatkowe informacje do suplementu należy wypełnić (m.in. praktyki programowe i ponadprogramowe), wydrukować, oraz nagrać na tym samym nośniku co praca dyplomowa jako osobny plik typu .doc lub .docx. Osoby, które składają wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim zobowiązane są złożyć dodatkowe informacje do suplementu także w tym języku i wypełnić jak powyżej;
  5. wniosek o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na język angielski.

 UWAGA: Druki i formularze można pobrać ze strony: podania, wnioski, oświadczenia).

W związku z funkcjonowaniem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Opolskiej prosimy o uzupełnienie ankiety absolwenta. Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie przez Państwa przyczyni się do poprawy programów kształcenia i warunków studiowania (druk).

 1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wymogów formalnych i programowych, a w szczególności:
  1. zaliczenie wszystkich semestrów studiów;
  2. zaliczenia pracy dyplomowej przez promotora po przedłożeniu przez operatora wydziałowego pozytywnego raportu z procedury antyplagiatowej;
  3. uzupełnienie w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) wszystkich wymaganych pól dotyczących pracy dyplomowej oraz umieszczenie w APD pracy dyplomowej w formacie PDF, maksymalnie w trzech częściach, rozmiar każdej części musi być poniżej 15 MB. Instrukcja dla dyplomanta korzystania z APD dostępna jest przed zalogowaniem się do APD na stronie https://apd.po.edu.pl/. Dostęp do APD - tak jak do USOSWeb;
  4. wystawienie przez promotora i recenzenta pozytywnej oceny pracy dyplomowej;
  5. przedłożenie przez promotora i recenzenta opinii (recenzji) pracy dyplomowej;
  6. przedłożenie przez operatora wydziałowego pozytywnego raportu z procedury antyplagiatowej;
  7. wniesienie opłaty za druk dyplomu (60 zł) – płatne na indywidualne konto (opłata administracyjna);
  8. wniesienie, jeżeli złożono wniosek, opłaty za odpis dyplomu w języku angielskim (40 zł) – płatne na indywidualne konto (opłata administracyjna)
 1. Egzamin dyplomowy odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Opolskiej Nr 32/2019, dot. harmonogramu obron;
 2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana.
 3. Egzamin dyplomowy składa się z:
  • obrony pracy dyplomowej,
  • egzaminu końcowego;
 4. Na egzaminie dyplomowym student prezentuje pracę dyplomową (do 10 min.), odpowiada na pytania dotyczące pracy (obrona pracy), a następnie składa egzamin końcowy, podczas którego otrzymuje co najmniej trzy pytania egzaminacyjne z zakresu danego kierunku studiów;
 5. Ocenę z obrony pracy dyplomowej ustala się uwzględniając zarówno sposób referowania osiągnięć pracy jak i odpowiedzi na pytania dotyczące pracy;
 6. Warunkiem zdania egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z większości odpowiedzi na zadane pytania;
 7. Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej i egzaminu końcowego;
 8. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej i negatywnej oceny z egzaminu końcowego, student powtarza w następnym terminie jedynie egzamin końcowy;
 9. Z dniem złożenia egzaminu dyplomowego następuje ukończenie studiów.
 10. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1. ukończyli studia w terminie określonym planem studiów;
  2. osiągnęli średnią ocen z toku studiów co najmniej 4,60;
  3. uzyskali z pracy dyplomowej, o ile występuje w planie studiów i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre (średnia 5,0).

UWAGA! Student, który otrzyma zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy o 3 miesiące nie spełnia warunku otrzymania dyplomu z wyróżnieniem.

Rygory:

 1. w przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu, jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej, niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty egzaminu pierwszego;
 2. w przypadku, gdy niezgłoszenie studenta na egzamin dyplomowy było usprawiedliwione, dziekan wyznacza nowy termin egzaminu, traktowany jako pierwszy (usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie dyplomowym powinno być złożone dziekanowi w ciągu trzech dni roboczych od terminu egzaminu);
 1. na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez promotora pracy dyplomowej, dziekan może przedłużyć termin jej złożenia, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.
 2. student, który nie złoży pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie zostaje skreślony z listy studentów.

Informacje dla studentów kierunku wychowanie fizyczne II-go stopnia (dotyczy legitymacji instruktora, dyplomu trenera)

Informacje dla studentów kierunku wychowanie fizyczne II-go stopnia (dotyczy legitymacji instruktora, dyplomu trenera)

Informacje dla studentów ubiegających się o wydanie legitymacji instruktora i dyplomu trenera (w określonej dyscyplinie sportu, oraz trenera personalnego i przygotowania  motorycznego) na kierunku wychowanie fizyczne studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia.

 1. Podstawą wydania dyplomu trenera (w określonej dyscyplinie sportu  oraz personalnego i przygotowania motorycznego ) o specjalności nauczycielsko-trenerskiej jest spełnienie następujących warunków:
  • - zrealizowanie programu kształcenia przewidzianego w ramach specjalności trenerskiej i wypełnienie wszystkich jego wymogów,
  • - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
  • - zdanie egzaminu końcowego ze specjalizacji trenerskiej 
 2. Podstawą wydania legitymacji instruktora sportu o specjalności nauczycielsko-instruktorskiej jest spełnienie następujących warunków:
  • - zrealizowanie programu kształcenia przewidzianego w ramach specjalności instruktorskiej i wypełnienie wszystkich jego wymogów,
  • - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
  • - zdanie egzaminu końcowego ze specjalizacji sportowej 

oraz należy przedłożyć w Centrum Obsługi Studenta:

 • zdjęcie formatu 3,5x4.5 cm
 • dowód wpłaty za druk dyplomu trenera w wysokości 30 zł
 • dowód wpłaty za druk legitymacji instruktora sportu w wysokości 20 zł.