Strona główna

Stypendia w roku akademickim 2017/2018

W ramach pomocy materialnej studenci i doktoranci Politechniki Opolskiej mogą ubiegać się następujące świadczenia:

INFORMACJE DODATKOWE:

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb. Wniosek będzie dostępny w USOSweb od 1 września 2017r. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy) wniosek dostępny będzie w terminie od 1 marca 2018r.

Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2017r. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy) wniosek należy złożyć w terminie do 30 marca 2018r. Student otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

We wniosku w systemie USOSweb, oprócz średniej ocen, można wykazać także osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – zgodnie z katalogiem osiągnięć, obowiązującym od roku akademickiego 2017/2018. Na wydrukowanym i podpisanym wniosku należy uzyskać akceptację wykazanych osiągnięć, zgodnie z przepisami § 4 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykazane osiągnięcia. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2017 r. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy) komplet dokumentów należy złożyć w terminie do 30 marca 2018 r. Student otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

Student może przedłożyć dokumentację dotyczącą tylko i wyłącznie osiągnięć wskazanych przez niego podczas wypełniania wniosku w systemie USOSweb.

Złożenie wniosku po przyjętych w Uczelni terminach będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

W przypadku złożenia wniosku bez kompletu wymaganych dokumentów, ale w terminie do 17 października 2017r. (do 30 marca 2018r. - dla naboru lutowego) pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i na wykazie złożonych dokumentów (załącznik nr 11) wskazuje brakujące dokumenty oraz wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

Najważniejsze zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018:

  • W katalogu osiągnięć naukowych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów dodano osiągnięcie: „Realizacja zadań projektowych w ramach projektu Interdyscyplinarne Kreatywne Rozwiązania (IKRa) potwierdzona certyfikatem udziału w projekcie";
  • W katalogu osiągnięć naukowych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów w wierszu: „Referat wygłoszony w trakcie konferencji naukowej" dodano zapis: „za jeden referat można przyznać 1,50 pkt, nawet jeśli był on wygłoszony na kilku konferencjach naukowych";
  • W katalogu osiągnięć artystycznych branych pod uwagę przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów dodano osiągnięcie: „Aktywna działalność w Akademickim Chórze Politechniki Opolskiej lub w Orkiestrze Politechniki Opolskiej (zdobyte nagrody lub wyróżnienia oraz prezentacje utworów muzycznych wykonane przez Akademicki Chór Politechniki Opolskiej lub Orkiestrę Politechniki Opolskiej student może wykazać we wniosku jedynie jako aktywną działalność w Akademickim Chórze Politechniki Opolskiej lub w Orkiestrze Politechniki Opolskiej)".

 

STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI, STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na dany rok akademicki wraz z wymaganymi dokumentami studenci składają w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, a doktoranci u kierownika studiów doktoranckich, w terminach:

  • kandydaci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w rekrutacji zakończonej w m-cu lipcu do 31 sierpnia 2017r.,
  • kandydaci przyjęci na I rok studiów w rekrutacji zakończonej w m-cu wrześniu do 10 października 2017r.,
  • studenci pozostałych lat do 10 października 2017r.,
  • doktoranci do 10 października 2017r.

Za terminowe złożenie i właściwe skompletowanie wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych odpowiedzialny jest student ubiegający się o świadczenie.

Wnioski o przyznanie ww. stypendiów wraz z wymaganymi dokumentami studenci mogą składać w Centrum Obsługi Studenta, a doktoranci u kierownika studiów doktoranckich, już w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień, do terminów wskazanych powyżej. Wnioski złożone w lipcu, sierpniu i wrześniu są traktowane jak złożone 1 października.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i wzywa studenta do poprawienia lub uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku złożenia wniosek bez wymaganych dokumentów, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i na wykazie złożonych dokumentów (druk nr 11) wskazuje brakujące dokumenty oraz wzywa do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie pomocy materialnej w terminie wskazanym powyżej, może wystąpić z takim wnioskiem także w trakcie semestru. Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami wpłynie do 10 dnia danego miesiąca, pomoc materialną w zakresie złożonego wniosku przyznaje się od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Jeżeli wniosek wpłynie po 10 dniu danego miesiąca, pomoc materialną w zakresie złożonego wniosku przyznaje się od następnego miesiąca, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej, wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej oraz oświadczeń są dostępne na stronie internetowej Uczeni:UCZELNIA / INFORMACJE / AKTY PRAWNE (REGULAMINY)


Stypendia w roku akademickim 2016/2017

W ramach pomocy materialnej studenci i doktoranci Politechniki Opolskiej mogą ubiegać się następujące świadczenia:

INFORMACJE DODATKOWE:

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się studenta do systemu USOSweb. Wniosek będzie dostępny w USOSweb od 1 września 2016 r. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy) wniosek dostępny będzie w terminie od 1 marca 2017 r.

Wydrukowany z systemu USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2016 r. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy) wniosek należy złożyć w terminie do 31 marca 2017 r. Student otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

We wniosku w systemie USOSweb, oprócz średniej ocen, można wykazać także osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – zgodnie z katalogiem osiągnięć, obowiązującym od roku akademickiego 2016/2017. Na wydrukowanym i podpisanym wniosku należy uzyskać akceptację wykazanych osiągnięć, zgodnie z przepisami § 4 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykazane osiągnięcia. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2016 r. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim (nabór lutowy) komplet dokumentów należy złożyć w terminie do 31 marca 2017 r. Student otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

Student może przedłożyć dokumentację dotyczącą tylko i wyłącznie osiągnięć wskazanych przez niego podczas wypełniania wniosku w systemie USOSweb.

Złożenie wniosku po przyjętych w Uczelni terminach będzie skutkowało odmową przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

W przypadku złożenia wniosku bez kompletu wymaganych dokumentów, ale w terminie do 17 października 2016 r. (do 31 marca 2017 r. - dla naboru lutowego) pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i na wykazie złożonych dokumentów (druk nr 11) wskazuje brakujące dokumenty oraz wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Najważniejsze zmiany w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017:

-        Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów w Uczelni może ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na każdym kierunku studiów, jednakże stypendium może otrzymać tylko na jednym, wskazanym kierunku. Student zobowiązany jest do złożenia wniosku na jednym kierunku elektronicznie w USOSweb, zgodnie z przyjętą procedurą składania wniosków. Na drugim kierunku studiów należy złożyć wniosek papierowy w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów. Wnioski w wersji papierowej dla studentów ubiegających się o stypendium na drugim kierunku studiów dostępne są w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów. W przypadku uzyskania uprawnienia do stypendium na dwóch kierunkach, student podejmuje decyzję w sprawie wyboru kierunku, na którym ubiega się o stypendium w terminie do 7 dni po ogłoszeniu minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów;

-        Student, któremu przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów, który w trakcie roku akademickiego przeniósł się na inny kierunek studiów w Uczelni, nie traci uprawnienia do otrzymywania stypendium na nowym kierunku studiów, pod warunkiem, iż liczba punktów uzyskana przez studenta na liście rankingowej poprzedniego kierunku studiów, na podstawie której przyznano stypendium, nie jest mniejsza niż minimalna liczba punktów uprawniająca do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów na nowym kierunku studiów;

-        Student, który w poprzednim roku akademickim uzupełniał braki wynikające z różnic programowych, w przypadku niezaliczenia tych różnic programowych, nie spełnia warunku rejestracji bez kredytu punktowego na kolejny rok studiów;

-        Średnią ocen oblicza się jako średnią ważoną średnich z ocen przedmiotów zaliczonych przez studenta w poprzednim roku akademickim, zgodnie z obowiązującym w Politechnice Opolskiej Regulaminem studiów;

-        W katalogu osiągnięć naukowych zmieniono wiersz 2 „Odbyte studia częściowe w innej uczelni, trwające minimum semestr – zgodnie z dokumentem Learning agreement (np. Erasmus, Mostech) 0,4 pkt” - usunięto zapis o minimalnej liczbie punktów ECTS;

-        Przy ocenie wysokiego wyniku sportowego ujętego w katalogu osiągnięć sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, w wierszach 1-10, bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają Polskie Związki Sportowe;

-        Po złożeniu wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z kompletem wymaganych dokumentów w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, student otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.

STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI, STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na dany rok akademicki wraz z wymaganymi dokumentami studenci składają w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta, a doktoranci u kierownika studiów doktoranckich, w terminach:

-   kandydaci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w rekrutacji zakończonej
w m-cu lipcu do 31 sierpnia 2016 r.,

-   kandydaci przyjęci na I rok studiów w rekrutacji zakończonej w m-cu wrześniu
do 10 października 2016 r.,

-   studenci pozostałych lat do 10 października 2016 r.,

-   doktoranci do 10 października 2016 r.

Za terminowe złożenie i właściwe skompletowanie wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych odpowiedzialny jest student ubiegający się o świadczenie.

Wnioski o przyznanie ww. stypendiów wraz z wymaganymi dokumentami studenci mogą składać w Centrum Obsługi Studenta, a doktoranci u kierownika studiów doktoranckich, już w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień, do terminów wskazanych powyżej. Wnioski złożone w lipcu, sierpniu i wrześniu są traktowane jak złożone 1 października;

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i wzywa studenta do poprawienia lub uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku złożenia wniosek bez wymaganych dokumentów, pracownik Biura Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta przyjmuje wniosek i na wykazie złożonych dokumentów (druk nr 11) wskazuje brakujące dokumenty oraz wzywa do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie pomocy materialnej w terminie wskazanym powyżej, może wystąpić z takim wnioskiem także w trakcie semestru. Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami wpłynie do 10 dnia danego miesiąca, pomoc materialną w zakresie złożonego wniosku przyznaje się od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Jeżeli wniosek wpłynie po 10 dniu danego miesiąca, pomoc materialną w zakresie złożonego wniosku przyznaje się od następnego miesiąca, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej, wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej oraz oświadczeń są dostępne na stronie internetowej Uczeni:UCZELNIA / INFORMACJE / AKTY PRAWNE (REGULAMINY)