English versioneStudentUSOSwebArchiwum Prac Dyplomowych

Uwaga: Studenci rozpoczynający studia drugiego stopnia w semestrze letnim 2018/2019 oraz studenci II roku drugiego stopnia studia stacjonarne. Przypominamy, że stypendium Rektora przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu studenta do systemu USOSweb.

Wniosek dostępny będzie w terminie od 01.03.2019r r do 01.04.2019 r.  - w tym okresie student składa wydrukowany i podpisany wniosek o stypendium Rektora w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta (pokój 104).

Studenci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w innej Uczelni do wydrukowanego i podpisanego wniosku zobowiązani są dołączyć zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o średniej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia , wyliczonej zgodnie z obowiązującym w tej uczelni regulaminem studiów oraz zaświadczenie o obowiązującej skali ocen.

Studenci, którzy we wniosku  w systemie USOSweb, oprócz średniej ocen, wykazali osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, zobowiązani są do wydrukowanego wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające wykazane przez nich osiągnięcia. Studenci składający wniosek o przyznanie stypendium Rektora z tytułu osiągnięć , jest zobowiązany przedłożyć prodziekanowi ds. nauki swojego wydziału wydrukowany z systemu USOSweb wniosek o stypendium Rektora z wykazanymi osiągnięciami i kompletem dokumentów potwierdzających wykazane osiągnięcia.

Wnioski o stypendium socjalne dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia w semestrze letnim 2018/2019.

Dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu studenta do systemu USOSWeb. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami składa się w terminie do 10.03.2019 r.

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach i zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej obowiązują za rok 2017.