Strona główna

Przypominamy, że stypendium Rektora przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej , po zalogowaniu studenta do systemu USOSweb. Wniosek dostępny będzie w terminie od 01.03.2018r r do 30.03.2018r - w tym okresie student składa wydrukowany i podpisany wniosek o stypendium Rektora w Biurze Spraw Socjalnych i Stypendiów w Centrum Obsługi Studenta (pokój 104).

Studenci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w innej Uczelni do wydrukowanego i podpisanego wniosku zobowiązani są dołączyć zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o średniej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia , wyliczonej zgodnie z obowiązującym w tej uczelni regulaminem studiów oraz zaświadczenie o obowiązującej skali ocen.
Studenci, którzy we wniosku w systemie USOSweb, oprócz średniej ocen, wykazali osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, zobowiązani są do wydrukowanego wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające wykazane przez nich osiągnięcia. Studenci składający wniosek o przyznanie stypendium Rektora z tytułu osiągnięć , jest zobowiązany przedłożyć prodziekanowi ds. nauki swojego wydziału wydrukowany z systemu USOSweb wniosek o stypendium Rektora z wykazanymi osiągnięciami i kompletem dokumentów potwierdzających wykazane osiągnięcia.