Strona główna

Po raz kolejny Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego.
W tym roku po raz pierwszy o stypendium mogą ubiegać się także doktoranci.
KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O STYPENDIUM?

  1. Studenci opolskich uczelni oraz osoby studiujące poza naszym województwem, ale mające zameldowanie na terenie województwa opolskiego;
  2. Doktoranci opolskich uczelni.

DO KIEDY NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioski należy dostarczyć w terminie do 5 lipca 2017r. (decyduje data wpływu):
listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Edukacji i Rynku Pracy 45-082 Opole, ul. Piastowska 14
Sekretariat II p. – pok. 204

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa regulamin dostępny, wraz z wnioskami, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: Region/Nauka i edukacja/ Nagrody Marszałka w dziedzinie edukacji.